Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας 2022-2023....
Αναρτήθηκε προς δημοσιοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ] η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22.  …
Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας...