Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας 2021-2022
Ιούν 25 2022

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έτος αναφοράς 2021-22
Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας
Πράξη Σ.Δ. 26/24.06.22

Α. Αποτύπωση της Ταυτότητας του Σχολείου

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Φ.Ε.), η οποία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα Σχολεία της Φ.Ε. οργανώνεται, ελέγχεται και αξιολογείται από την Εποπτεία των Αρσακείων–Τοσιτσείων Σχολείων, την Επόπτρια και τους Συντονιστές Ειδικοτήτων για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ως Σχολείο Ιδιωτικό-Ισότιμο προς τα Δημόσια Σχολεία ακολουθεί διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών 40 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα ενισχύοντας τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέπει η νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ.

Την σχολική χρονιά 2022-23 φοίτησαν στο Σχολείο 268 μαθητές και μαθήτριες, ενώ στον Σύλλογο Διδασκόντων συμμετείχαν 47 καθηγητές/τριες. Το κτήριο του Σχολείου, στους Ελαιώνες Πυλαίας, διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων. Στον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται γήπεδα και ένα σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης επιδιώκει την παιδαγωγική ισορροπία προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριές του ποιοτική και ουσιαστική γνώση, αναπτύσσοντάς τους κοινωνική συνείδηση, καλλιεργώντας τους ποικίλες δεξιότητες σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό και ταυτόχρονα ανθρώπινο και οικείο. Η καινοτομία κι η τεχνολογική ευελιξία συμπλέουν με τις ανθρωπιστικές αξίες, η επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων δεν επισκιάζει το ενδιαφέρον και την διαρκή στήριξη που προσφέρουν στα παιδιά. Έγνοια μας παραμένει, παράλληλα με την πρόοδο και την υψηλή επίδοση των μαθητών/τριών μας, η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η ανάπτυξη σεβασμού και αλληλεγγύης, η καλλιέργεια ελεύθερης και κριτικής σκέψης, η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, καλλιεργημένων, δημιουργικών και εντέλει ευτυχισμένων νέων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, μετά από την πολύμηνη απουσία από την ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία, η προτεραιότητα δόθηκε  στην ανασυγκρότηση της μαθητικής ταυτότητας, την επανασύνδεση των παιδιών με τη γνωστική διαδικασία, την ανάκτηση του ενδιαφέροντός τους για την μάθηση και την σχολική πραγματικότητα, αλλά και την επανένταξή τους στην κοινότητα, τόσο την στενή του σχολείου όσο και την ευρύτερη του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Β. Συνολική Αποτίμηση του έργου του Σχολείου κατά την διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης

1. Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

1.1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας καθορίζεται σε συνεργασία με τους Συντονιστές της Φ.Ε. και (ανα)προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε τάξης και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ωφέλιμη είναι η συνεργασία των καθηγητών/τριών για τον προγραμματισμό της ύλης και των γραπτών δοκιμασιών.

Οι καθηγητές/τριες σχεδιάζουν ποικίλες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Εκτός από την μετωπική διδασκαλία, εφαρμόζουν μεθόδους ομαδοσυνεργατικές, συνθετικών εργασιών-projects, καθώς και εξατομικευμένη διδασκαλία σε περίπτωση απουσίας, απορίας ή για τη διόρθωση διαγωνισμάτων. Επίσης, πλοηγούνται στο διαδίκτυο, μοιράζονται μουσική, βίντεο και podcast για τις ανάγκες του μαθήματος.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης: Εκτός από τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης (προφορική εξέταση, γραπτές δοκιμασίες) ανατίθενται στους/στις μαθητές/τριες εργασίες. Η παρουσίασή τους στην ολομέλεια του τμήματος ή της σχολικής κοινότητας ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών. Μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται κατά τη διδασκαλία, εξετάζονται εξατομικευμένα, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της μαθησιακής δυσκολίας τους.

Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση: Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν συνεχώς το εκπαιδευτικό υλικό, τις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης και τις αναπροσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Η ώρα συνεργασίας ανά ειδικότητα επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους και την επικοινωνία με τους Συντονιστές της Φ.Ε. και τη Διεύθυνση, ώστε να βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio υπάρχει πλούσιο διδακτικό υλικό, ασκήσεις και σύνδεσμοι για επιπλέον ενημέρωση.  Οι καθηγητές/τριες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υλικό και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες να πλοηγούνται στην πλατφόρμα για εμπέδωση και εξάσκηση. Οι ψηφιακές τάξεις επιτρέπουν τον διαμοιρασμό υλικού και την επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν προσωπικό εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή ψηφιακό, που συχνά αξιοποιείται για το σύνολο των μαθητών/τριών.

Ευρεία  είναι, επίσης, η χρήση του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικά φέτος που μαθητές/τριες απουσίαζαν λόγω covid, αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο για την επικοινωνία καθηγητών-μαθητών.

Σημαντική ήταν η συμβολή των Σχεδίων Δράσης, καθώς με την «Ομάδα Δράσης για το Περιβάλλον» καλλιεργήθηκε η οικολογική συνείδηση των μαθητών/τριών και αναπτύχθηκαν δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργατικότητας. Παράλληλα, με το Σχέδιο Δράσης «Η τέχνη του λόγου, της εικόνας και του θεάτρου εμπλουτίζει τη διδασκαλία» αναπτύχθηκε η αναγνωστική και αισθητική δεκτικότητα των μαθητών/τριών, ενώ ενισχύθηκε μια γόνιμη συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών.

Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών: Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών, χρησιμοποιώντας τον διάλογο, θέτοντας ερωτήματα, προβάλλοντας βίντεο, χρησιμοποιώντας φύλλα εργασίας, ώστε οι μαθητές/τριες να διατυπώνουν τον προβληματισμό τους και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Οι μαθητές/τριες αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τη γνώμη τους, ακόμα και αν έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις του εκπαιδευτικού, και πολλές φορές στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει ένας γόνιμος διάλογος και ενισχύεται η κριτική σκέψη των μαθητών/τριών.

Ενασχόληση με εξωδιδακτικές δράσεις: Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της φιλοσοφίας των Αρσακείων Σχολείων η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να συμμετέχουν σε ποικίλες εξωδιδακτικές δράσεις. Λειτουργούν όμιλοι δραστηριοτήτων, όπως Όμιλος Ρητορικής Τέχνης, Χορωδίας, Πειραμάτων Χημείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, εκπονήθηκαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, eTwinning  και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπεριείχαν βιωματικές δράσεις (π.χ. «Εγώ κι εσύ μαζί» – Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας, «Έλα στη θέση μου» του Ιδρύματος Λαμπράκη). Πραγματοποιήθηκαν σχολικές γιορτές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και επιπλέον δράσεις, όπως εκδήλωση-αφιέρωμα «Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και το 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο «Πόλεις του 20ου αιώνα», όπου οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με ζήλο και ενθουσιασμό, παράγοντας παράλληλα ψηφιακές ή καλλιτεχνικές δημιουργίες και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. Επίσης, οι καθηγητές/τριες υποστήριξαν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διοργανώσεις όπως MUN, EYP, ρητορικούς αγώνες και σχολικούς διαγωνισμούς, όπου επιτεύχθηκαν και σημαντικές διακρίσεις, καθώς και σε διάφορους μαθητικούς αθλητικούς αγώνες.

Πολυδιάστατη υπήρξε η καλλιτεχνική δραστηριότητα, με θεατρικά δρώμενα, δράσεις για την Ημέρα Ποίησης, εμφανίσεις του Μουσικού Συνόλου και φυσικά με την εκδήλωση «Ο κινηματογραφικός Μίκης Θεοδωράκης».

Συμπεράσματα: Η φετινή χρονιά υπήρξε μία μετάβαση από την τηλεκπαίδευση στην κανονικότητα και την καθημερινότητα του σχολείου. Η σχολική κοινότητα  ήταν στην αρχή διστακτική και αμήχανη, δυσκολευόμενη να επανέλθει στους ρυθμούς της σχολικής ζωής. Παράλληλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα ανάγκαζαν πολλούς/ές μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς να απουσιάζουν μέρες από το σχολείο, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην επιστροφή σε μία ομαλή σχολική καθημερινότητα. Παρόλα αυτά, το σχολείο αντεπεξήλθε αποτελεσματικά σε αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες, ασκώντας και εκπαιδευτικό έργο, αλλά και εκπονώντας πλήθος από προγράμματα και δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι όλα αυτά συνέβαλαν στην προσαρμογή των μαθητών/τριών στη νέα κανονικότητα, που ήταν και το κύριο ζητούμενο αυτής της ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς.

 1.2. Σχολική διαρροή – φοίτηση

 Φοίτηση: Στο Σχολείο μας δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα διαρροής ή πρόωρης διακοπής της φοίτησης. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματα, προσέρχονται έγκαιρα και ολοκληρώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα καθημερινά.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές ενημερώνονται καθημερινά για τους απόντες του τμήματός τους και επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Οι απουσίες συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα και ενημερώνεται το  myschool από την καθηγήτρια που έχει ορίσει η Διεύθυνση και ο Σύλλογος του Σχολείου. Επίσης, από τον υπεύθυνο καθηγητή αποστέλλονται υπηρεσιακά σημειώματα στην οικογένεια του παιδιού μετά τη συμπλήρωση 30 απουσιών και στη συνέχεια κάθε μήνα σε συνεργασία με τη Γραμματεία.

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις συστηματικής αδικαιολόγητης απουσίας μαθητών/τριών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη διάρκεια της χρονιάς [π.χ. νοσηλείας] ενημερώνεται ο Σύλλογος από τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος και αποφασίζει ανάλογα και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ειδικές περιπτώσεις απουσιών: Την φετινή σχολική χρονιά καταγράφηκαν συστηματικά, χωρίς ωστόσο να προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, οι απουσίες των μαθητών/τριών μας που οφείλονταν στην πανδημία Covid-19, επειδή νόσησαν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους. Επιπλέον, δεν προσμετρήθηκαν αλλά καταγράφηκαν οι απουσίες που έκαναν οι μαθητές/τριες για τον εμβολιασμό τους. Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών εμβολιάστηκε και κατά συνέπεια έκαναν χρήση του δικαιώματος αυτού.

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην παρακολούθηση των απουσιών και στην συχνή ενημέρωση των παιδιών και των οικογενειών τους αφορά την Γ Λυκείου, δεδομένου ότι πραγματοποιούνται σχεδόν όλες οι απουσίες  στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αθλητές μαθητές/τριές μας απουσιάζουν κατά διαστήματα,  για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο αριθμός των συγκεκριμένων παιδιών είναι πολύ μικρός.

Ακόμη, σε τμήματα της Α Λυκείου σημειώθηκαν απουσίες στη διάρκεια της σχολικής ημέρας από μαθήτριες/τές μας που εκδήλωναν κρίση άγχους.

Από την πλευρά του Σχολείου υπήρξε μεγαλύτερη ανοχή και διάθεση κατανόησης σε σχέση με προηγούμενες σχολικές χρονιές, γιατί η πανδημία του  Covid-19 περιόρισε για 1,5 περίπου χρόνο τους εφήβους στα σπίτια τους, γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία και τη διάθεσή τους.

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τα απουσιολόγια των τμημάτων, το εταιρικό mail της Γραμματείας και των υπεύθυνων καθηγητών του Σχολείου και από τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ένταξη – προσαρμογή νέων μαθητών/τριών: Η πλειονότητα των μαθητών του Αρσακείου Λυκείου [75-80%] αποτελεί μέρος της μαθητικής κοινότητας ήδη από το Γυμνάσιο. Οι νέοι μαθητές/τριες εντάσσονται αρμονικά στη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές/τριες στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεχίζουν την φοίτηση στην επόμενη τάξη του Σχολείου μας χωρίς διαρροές.

Μέριμνα για τη μετάβαση προς την αγορά εργασίας: Στο Σχολείο λειτουργεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [ΓραΣΕΠ], σε συνεργασία με την  αντίστοιχη υπηρεσία της Φ.Ε. Οι μαθητές/τριες σε ατομικές συναντήσεις ενημερώνονται διεξοδικά για θέματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Εκθέτουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους και κατανοούν καλύτερα τις προοπτικές των επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων που τους ενδιαφέρουν.

Παράλληλα, το Σχολείο μας ενημερώνει συστηματικά τους μαθητές και τις μαθήτριές του για τις επαγγελματικές προοπτικές των επιστημονικών κλάδων και την σύγχρονη αγορά εργασίας με ποικίλες δράσεις. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες με τη δουλειά τους σε όλη τη διάρκεια του έτους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός τομέα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους, και ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς από τις εξελίξεις της επιστήμης και της κοινωνίας.

Επειδή προφανώς πρόκειται για έναν τομέα εξωστρεφή, το Σχολείο συνεργάζεται με φορείς, επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Έτσι, φέτος διοργανώθηκαν: Εκδήλωση για την Γ Λυκείου τον Νοέμβριο όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν από πανεπιστημιακούς δασκάλους για ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, «Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού» για την Α και Β Λυκείου τον Μάρτιο, διαδικτυακή «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού» τον Απρίλιο, διαδικτυακή εκδήλωση τον Φεβρουάριο για την Γ Λυκείου όλων των Αρσακείων από την Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Φ.Ε. με συμμετοχή πανεπιστημιακών Καθηγητών, και διαδικτυακή ομιλία της Συμβούλου σταδιοδρομίας των Αρσακείων στις Β και Γ τάξεις.

Με τις δράσεις αυτές η σχολική αίθουσα συνδέεται με την σύγχρονη κοινωνία. Συχνά συμμετέχουν και γονείς μαθητών μας ή παλιοί απόφοιτοι (εκδήλωση Απριλίου), οι οποίοι συνομιλούν με τα παιδιά για τον επαγγελματική τους εμπειρία τους σε κλίμα οικείο.

Τεκμήρια για τις παραπάνω δράσεις αποτελούν τα Πρακτικά του Σ.Δ. και οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του Σχολείου.

 

1.3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών – μαθητριών

 Για την αξιολόγηση του θεματικού άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ μαθητριών» αξιοποιήθηκε το  ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές/ τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του Σχολείου μας τη σχολική χρονιά 2020-2021.  Συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, όπως προέκυψε από το ερωτηματολόγιο, είχαν διατυπωθεί οι εξής προτάσεις: περισσότερα βιωματικά παιχνίδια, ασκήσεις γνωριμίας και εμπιστοσύνης, θεατρικά δρώμενα, αθλητικοί  αγώνες, περίπατοι στην εξοχή και ανοιχτές εποικοδομητικές συζητήσεις ανά τμήμα. Ελέγχθηκε επομένως η ανταπόκρισή μας στις παραπάνω προτάσεις και η επιτυχία των παρεμβάσεών μας.

Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς:

 • Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς 2021-2022, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις προτάσεις των παιδιών. Από την αρχή της χρονιάς και σε όλη τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα των θρησκευτικών, σε όλες τις τάξεις, βιωματικά παιχνίδια παράλληλα με ασκήσεις γνωριμίας και εμπιστοσύνης, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους -ιδιαίτερα τα παιδιά της Α΄ Λυκείου-, να ανοιχθούν και να μοιραστούν σκέψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες.
 • Μέσα από το θεατρικό δρώμενο «Ο ξεπεσμένος Δερβίσης» του Αλ. Παπαδιαμάντη, που εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης της 1ης Λειτουργίας, μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου συνεργάστηκαν, προβληματίστηκαν για τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον «άλλο» και κάθε «ξένο», ένιωσαν ότι αποτελούν μια δυνατή ομάδα, δυνάμωσε η σχέση μεταξύ τους και βελτιώθηκε η αυτοεκτίμησή τους.
 • Στο πλαίσιο του δυνατού και όχι σε βάρος της διδακτέας ύλης έγιναν ανοιχτές εποικοδομητικές συζητήσεις σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις των εφήβων και τα προβλήματά τους, τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων.
 • Οι αθλητικοί αγώνες που διεξήχθησαν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνέβαλαν στη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων και τάξεων του σχολείου.
 • Η δυνατότητα πραγματοποίησης διδακτικών επισκέψεων, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά που λόγω πανδημίας ήταν ανέφικτη, προσέφερε στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να περάσουν χρόνο μεταξύ τους έξω από το σχολικό πλαίσιο και να συσφίξουν τις σχέσεις τους.
 • Οι πολυήμερες εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά βελτίωσαν το κλίμα μεταξύ των μαθητών/τριών, καθώς και μαθητών/τριών-καθηγητών/τριών, γεγονός που διαπιστώθηκε το επόμενο χρονικό διάστημα στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Σχέδια δράσης

Εκτός από τα σημεία προς βελτίωση που επεσήμαναν οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες στο ερωτηματολόγιο της προηγούμενης χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν και άλλες δράσεις που αποσκοπούσαν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών.

 • Συγκεκριμένα, η ομάδα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, που αποτελείται από μαθητές/τριες όλων των τμημάτων και τάξεων του Λυκείου, λειτούργησε με τρόπο διακριτικό και αθόρυβο ως ένα σώμα και αντιμετώπισε τα διάφορα θέματα που προέκυψαν συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής, ενώ βοήθησε στη σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών τόσο της ομάδας όσο και της σχολικής κοινότητας.
 • Κατά τη φετινή σχολική χρονιά λειτούργησε η ομάδα του εθελοντισμού στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές/τριες της Ανθρωπιστικής κατεύθυνσης της Β Λυκείου, αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Μέσα από περιβαλλοντικές, κοινωνικές και βιωματικές δράσεις οι μαθητές/τριες απέκτησαν ενσυναίσθηση και ανέπτυξαν δεσμούς μεταξύ τους, καθώς συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων.

Σύμβουλοι σχολικής ζωής

Λειτούργησε ιδιαίτερα θετικά ο θεσμός των συμβούλων σχολικής ζωής. Ο θεσμός υποστηρίχθηκε από τρεις καθηγητές/τριες του συλλόγου διδασκόντων οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα είτε να συζητήσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τμημάτων είτε να έρθουν σε προσωπική επαφή με μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών/τριών και να αντιμετωπίσουν ζητήματα/θέματα που προέκυπταν.

Σκέψεις και διαπιστώσεις – Σχεδιασμός επιπλέον παρεμβάσεων

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαπιστώθηκε μεμονωμένες περιπτώσεις δυσκολίας αποδοχής μαθητών/τριών και άστοχης αντιμετώπισης έμφυλων ταυτοτήτων. Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Συμβουλίου, όπου συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου εκφράστηκε με ωριμότητα και ευαισθησία ο προβληματισμός των ίδιων των παιδιών για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και του σεβασμού μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή ήδη υλοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο ποικίλων προγραμμάτων που άμβλυναν τις εντάσεις και συνέβαλαν στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού και της αποδοχής, όπως άλλωστε διαπίστωσαν και τα ίδια τα παιδιά. Στόχος, επομένως, είναι η ενίσχυση των παρεμβάσεών μας στην κατεύθυνση αυτή και την επόμενη χρονιά.

 

1.4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών

 Περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Εστιάζει την προσοχή στην οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων,  σε  ζητήματα  επικοινωνίας,  εκτίμησης  και  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών και ρυθμιστικών πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η συγκεκριμένη σχολική χρονιά είχε την ιδιαιτερότητα ότι αποτέλεσε ένα μεταβατικό στάδιο από τις συνθήκες του εγκλεισμού και της τηλεκπαίδευσης της προηγούμενης χρονιάς σε συνθήκες επιστροφής στην κανονικότητα και τους ρυθμούς του σχολείου όπως το γνωρίζαν όλοι, καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες.

Μεθοδολογία:

Μοιράστηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια στους/στις μαθητές/τριες της Α’Λυκείου, καθώς η συγκεκριμένη τάξη θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα. Οι μαθητές/τριες της Α’Λυκείου παρακολούθησαν την προηγούμενη χρονιά εξ αποστάσεως τα μαθήματα στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ανήκαν και στην προηγούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων τους καθιστά αξιόπιστο δείγμα προς διερεύνηση.

Παράλληλα, μοιράστηκε ηλεκτρονικά το ίδιο ερωτηματολόγιο και στους μαθητές/τριες της Γ’Λυκείου που αποτέλεσαν το δείγμα της προηγούμενης χρονιάς (όταν ήταν Β’Λυκείου), προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε αλλαγή στις απόψεις που είχαν εκφράσει πέρυσι.

Ταυτόχρονα, δόθηκε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δική τους άποψη όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους μαθητές/τριες και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι σύγκλιση απόψεων.

Διαπιστώσεις- Συμπεράσματα:

Ύστερα από επεξεργασία των ερωτηματολογίων από 98 μαθητές/τριες της Α’Λυκείου (σε σύνολο 98), από 55 μαθητές/τριες της Γ’Λυκείου (σε σύνολο 95) και από 46 εκπαιδευτικούς (σε σύνολο 47) διαπιστώθηκαν τα εξής:

Τόσο στην Α’ όσο και στην Γ’Λυκείου, στα χαρακτηριστικά του Σχολείου που το κάνουν να ξεχωρίζει σημαντική θέση κατέχει η οργάνωση και οι υποδομές του σχολείου, το καλό κλίμα στις σχέσεις των μαθητών/τριών μεταξύ τους και μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών, καθώς και οι καινοτόμες δράσεις και οι ευκαιρίες που δίνονται για συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ποσοστό 62%. Το γεγονός ότι, αν και οι 55 στους 98 (Α’Λυκείου) και οι 34 στους 55 (Γ΄Λυκείου) περιμένουν από το σχολείο να τους προετοιμάσει για τις πανελλήνιες, μόλις οι 13 και οι 6 αντίστοιχα θεωρούν ότι το σχολείο ξεχωρίζει για το υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τα πραγματικά άριστα αποτελέσματα των πανελληνίων.

Ένα ποσοστό της τάξης του 62,3% (Α’Λυκείου) και 47,3% (Γ’Λυκείου) θεωρεί ότι η άποψη των μαθητών/τριών δεν λαμβάνεται υπόψη (καθόλου ή λίγο) σε ζητήματα όπως εκδρομές, ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ μόλις το 44,2% (Α’Λυκείου) και 52,7% (Γ’ Λυκείου) θεωρεί ότι οι μαθητικές κοινότητες εκπροσωπούν με επάρκεια και συνεργάζονται με το σχολείο (πολύ ή πάρα πολύ) για διάφορα θέματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες. Τα ευρήματα αυτά προβλημάτισαν τον σύλλογο των διδασκόντων και θεωρήθηκε απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην επόμενη χρονιά στον ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και στην συμμετοχή των μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν γενικότερα.

Ιδιαίτερης προσοχής επίσης έτυχε η απάντηση των μαθητών/τριών στην ερώτηση που αφορά την ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται από το σχολείο. Το 54,5% των μαθητών/τριών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ή ότι δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι την επόμενη χρονιά θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες μέρες και ώρες συνεργασίας της ψυχολόγου με τους/τις μαθητές/τριες.

Οι σχέσεις -τόσο οι τυπικές όσο και οι άτυπες- των μαθητών/τριών με τους/τις εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές πολύ καλές. Για ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών η συμπεριφορά των καθηγητών απέναντί τους χαρακτηρίζεται από φιλικότητα (73,5% στην Α’Λυκείου και 91% στην Γ’Λυκείου) ενώ το 78,5% (Α΄Λυκείου) και 94,5% (Γ’Λυκείου) των μαθητών/τριών νιώθει σεβασμό προς το πρόσωπο των καθηγητών/τριών.

Τέλος όσον αφορά τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων σχετικά με τις απαιτήσεις και προσδοκίες των μαθητών/τριών. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη εικόνα του μαθητικού δυναμικού στην μετα-covid εποχή (κρίσεις άγχους, πανικού, ψυχολογικές μεταπτώσεις) σε συνδυασμό και με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (ηλικιακή ομάδα – έτη προϋπηρεσίας) θεωρείται σκόπιμος -αν όχι απαραίτητος- ο προγραμματισμός επιμορφωτικών παιδαγωγικών σεμιναρίων βιωματικού χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς.

 

1.5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

 Μετά την περίοδο της πανδημίας και εισερχόμενοι πλέον σε μια σχολική κανονικότητα, σκοπός του Σχολείου είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Πρόθεση και επιδίωξη του Σχολείου είναι η παραγωγική συνεργασία με τους γονείς με στόχο την ουσιαστική πρόοδο, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022,

 • Το σχολείο μας ενίσχυσε τους διαύλους επικοινωνίας ενημερώνοντας συστηματικά και υπεύθυνα τους γονείς. Για την τακτική επικοινωνία των γονέων με τους καθηγητές των παιδιών σχετικά με την επίδοσή τους ή κάθε άλλο παιδαγωγικό θέμα, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ορίστηκαν ημέρες και ώρες συναντήσεων είτε δια ζώσης είτε με τηλεφωνικά ραντεβού. Ο αριθμός των τηλεφωνικών ραντεβού του Λυκείου Θεσσαλονίκης ήταν 1009. Όλοι οι καθηγητές επεδίωκαν την επικοινωνία με τους γονείς ακόμη και εκτός των ημερών και ωρών συνεργασίας, κάθε φορά που κρινόταν απαραίτητη.
 • Στο σχολείο μας λειτουργεί Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, η οποία συμβάλλει επικουρικά στο έργο των Σχολείων, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές των Σχολείων, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά προσαρμογής ύστερα από ένα χρόνο τηλεκπαίδευσης. H ψυχολόγος του σχολείου κ. Ιακώβου συναντήθηκε με περισσότερους από 30 μαθητές στη διάρκεια της χρονιάς
 • Η γραμματεία του σχολείου επικοινωνούσε με τους γονείς σε περίπτωση συχνών απουσιών των μαθητών/τριών.
 • Η Διεύθυνση κάλεσε τους γονείς των μαθητών/τριών κατά την έναρξη του σχολικού έτους προκειμένου να τους ενημερώσει για τη λειτουργία του σχολείου, τις απαιτήσεις και τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Επιπλέον οργανώθηκε τον Φεβρουάριο Διαδικτυακή Ενημέρωση γονέων νέων υποψηφίων μαθητών/τριών (Ανοιχτό Σχολείο).
 • Το Σχολείο συνεργάστηκε με το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για τον προγραμματισμό διαφόρων δραστηριοτήτων και τη διευθέτηση ποικίλων θεμάτων.
 • Το Σχολείο παρείχε συνεχή ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, τις Σχολές και δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μέσω της ιστοσελίδας των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας http://www.arsakeio.gr , την ενιαία ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.arsakeio.gr/ και το ιστολόγιο του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης [σελίδες  arsakeiolykeiothess.blogspot.gr ]  που προβάλλουν στιγμιότυπα της λειτουργίας  του Λυκείου και διευκολύνουν την ενημέρωση.
 • Το Σχολείο ενθάρρυνε την συμμετοχή των γονέων σε δράσεις, όπως η διοργάνωση της Ημέρας των Επαγγελμάτων, οι φιλανθρωπικές δράσεις (Χαμόγελο του Παιδιού, Χριστουγεννιάτικο παζάρι) και η Εθελοντική Αιμοδοσία.
 • Το Σχολείο υποστήριξε πρωτοβουλίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως η εκδήλωση για τη Διαχείριση του χρόνου και την αποτελεσματική μελέτη.
 • Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάστηκε με κάθε γονέα για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση συμπεριφορών που δεν συνάδουν με την μαθητική ιδιότητα ή άλλων προβλημάτων.
 • Λειτούργησε Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον σύγχρονο κόσμο. Το γραφείο δεχόταν μαθητές/τριες και γονείς ύστερα από συνεννόηση με την Γραμματεία.
 • Το Σχολείο ενθάρρυνε τη διοργάνωση δράσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, και προγράμματα, τις πρωτοβουλίες των μαθητών/τριών με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Έλα στη θέση μου!..»), την αφύπνιση σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Συμμετοχή του Σχολείου στον διαγωνισμό που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου), τις συζητήσεις για τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή (ομιλία σύμβουλου ψυχικής υγείας και σταδιοδρομίας στους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ τάξης για τις «Σχέσεις στη σύγχρονη εποχή», πρωτοβουλία των καθηγητών-συμβούλων σχολικής ζωής μετά από πρόταση των ίδιων των παιδιών) με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και τη βελτίωση των σχέσεων γονέων-παιδιών.
 • Το Σχολείο οργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με τους διδάσκοντες καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών στη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Το Σχολείο συγκάλεσε το Σχολικό Συμβούλιο στη λήξη του σχολικού έτους με τη συμμετοχή εκπροσώπων του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών/τριών, του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος απολογιστικός διάλογος.

1.Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

         1.1.

 • Διαρκής βελτίωση της τεχνογνωσίας των καθηγητών/τριών.
 • Εμπλουτισμός του ψηφιακού υλικού και διεύρυνση της αξιοποίησης του.
 • Αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων.
 • Συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Ανατροφοδότηση και βελτίωση του διδακτικού έργου.
 • Συμμετοχή σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μαθητικών συνεδρίων και προσομοιώσεων, διαγωνισμών και αθλητικών αγώνων (παρά τις δυσκολίες της πανδημίας).
 • Αποτελεσματική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.
 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών

      1.2

 • Τακτική φοίτηση μαθητών παρά την έξαρση της πανδημίας κατά τους χειμερινούς μήνες
 • Μέριμνα για τη συστηματική φοίτηση και την ενημέρωση κηδεμόνων
 • Συνεχής ενημέρωση, καθοδήγηση και προετοιμασία για μία ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας.

      1.3.

 • Ανταπόκριση στις προτάσεις των παιδιών για τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων με θετικό αντίκτυπο στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών.
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μέσα από βιωματικές δράσεις και συζητήσεις.
 • Ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας κατά του σχολικού εκφοβισμού και της ομάδας του εθελοντισμού.

      1.4.

 • Πολύ καλές σχέσεις μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών, που συνιστούν εγγύηση προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Υψηλό ποσοστό σεβασμού των μαθητών/τριών στους εκπαιδευτικούς
 • Ικανοποίηση για τις ποικίλες και καινοτόμες δράσεις που παρέχει το Σχολείο

      1.5.

 • Συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου, της κεντρικής ιστοσελίδας της Φ.Ε. και δύο ιστολογίων.
 • Συστηματική ενημέρωση για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρές γνωστικές αδυναμίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα -περισσότερο στοχευμένη σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

 

Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

      1.1.

 • Περαιτέρω ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της συνέπειας των μαθητών/τριών
 • Ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας, ώστε να περιοριστεί η απαξίωσή τους από τους/τις μαθητές/τριες
 • Συμμετοχή σε περισσότερες διά ζώσης δράσεις και εκδηλώσεις
 • Ενθάρρυνση των εναλλακτικών μορφών έκφρασης των παιδιών, των καλλιτεχνικών και άλλων κλίσεων και δεξιοτήτων τους -και ένταξής τους στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία

      1.2

 • Ενίσχυση των ωρών συνεργασίας των μαθητών/τριών με τις συμβούλους του ΓραΣΕΠ

      1.3.

 • Ακόμα περισσότερες δράσεις (θεατρικά δρώμενα, βιωματικά παιχνίδια, εκδρομές-περίπατοι) που συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, ενώ παράλληλα προωθούν τη συνεργασία και την ομαδικότητα.
 • Διαρκής ετοιμότητα ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να αντιμετωπίζει καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο, ακόμα και αν χρειαστεί αλλαγή στον προγραμματισμό του μαθήματος.
 • Ενημέρωση των μαθητών/τριών από ψυχολόγο ή/και νομικό για την έννοια των ορίων και της συναίνεσης σε θέματα σεξουαλικής έκφρασης και συμπεριφοράς, σεβασμού και αξιοπρέπειας.

      1.4.

 • Συστηματικότερη παρουσία της ψυχολόγου στο Σχολείο, στενότερη συνεργασία με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
 • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών και της υπευθυνότητας των μαθητικών κοινοτήτων
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά θέματα
 • Διάχυση και προβολή των άριστων αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών στις πανελλήνιες εξετάσεις

 2.Διοικητική λειτουργία

2.1. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 Ι. Περιγραφή

Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στον βαθμό αποτελεσματικότητας ηγεσίας και διοίκησης του σχολείου. Για την φετινή αξιολόγηση προκρίθηκε η τεκμηρίωση με βάση ποιοτικά κριτήρια, σε αντίθεση με την περυσινή, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ποσοτικά. Άλλωστε, οι διαφορές που διαφαίνονται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι μικρές.

Ο συγκεκριμένος άξονας επιμερίζεται σε δύο σκέλη: στην αξιολόγηση α) της οργάνωσης και διοίκησης, και β) των υποδομών.

ΙΙ. Ποιοτικά Κριτήρια

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση της οργάνωσης και της διοίκησης ήταν:

α. Τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων

β. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στα εταιρικά mails γονέων και μαθητών

γ. Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο για τις ποικίλες δράσεις που ανέλαβε το σχολείο

δ. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

ε. Η επικοινωνία των διδασκόντων με γονείς και μαθητές και ο συντονισμός αυτής της επικοινωνίας από τη Διεύθυνση.

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση των υποδομών ήταν:

α. Σχέδιο Δράσης: «Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο: Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός Σχολικών χώρων – υποδομών»

β. Σχολικό ιστολόγιο

 

ΙΙΙ. Ενέργειες της Διεύθυνσης (Σκέλος Α)

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το οποίο υπήρξε στον ίδιο βαθμό απαιτητικό, όπως και τα προηγούμενα δύο έτη της πανδημίας, η Διεύθυνση του σχολείου επέδειξε για άλλη μια χρονιά ταχύτατα αντανακλαστικά στη διαχείριση των ζητημάτων που προέκυπταν. Αρχικά, πρόκειται για έναν τύπο διοίκησης που προσέφερε ασφάλεια στον Σ.Δ. ότι κάθε αλλαγή στη σχολική πραγματικότητα θα αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και συγκρότηση. Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης πραγματοποιούνταν συχνές συνεδριάσεις, οι οποίες αφορούσαν τόσο την οργάνωση των διαδικασιών, όσο και την παιδαγωγική παρακολούθηση των μαθητών/τριών. Όταν ήταν απαραίτητο, γίνονταν αναλυτικές συζητήσεις για τη συμπεριφορά των παιδιών και λαμβάνονταν τα αναγκαία μέτρα, τα οποία δεν ήταν μόνο ποινές, αλλά και ευρύτερα παιδαγωγικά μέτρα που αποσκοπούσαν σε μακροπρόθεσμες αλλαγές. Με τον συντονισμό της Διεύθυνσης τα παιδιά, που κάθε τόσο έλειπαν λόγω νόσησης, ενημερώνονταν τακτικά για την πορεία των μαθημάτων που έχαναν, ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενημερωνόταν για καθετί που αφορούσε τα παιδιά και τη σχολική ζωή κάτω από τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες. Μάλιστα, έγινε συστηματική προσπάθεια από τη Διεύθυνση τη φετινή χρονιά, που τα σχολεία διατηρήθηκαν ανοιχτά, να αποκατασταθούν όλες οι λειτουργίες της σχολικής ζωής που διαταράχθηκαν λόγω της πανδημίας (πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, σχολικές εκδρομές, συναντήσεις με γονείς κ.α.).

Σε σχέση με την περυσινή αξιολόγηση φαίνεται ότι ο βαθμός δημοκρατικότητας στην ηγεσία έχει παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα και καλλιεργείται στον ίδιο βαθμό η συνεργασία μεταξύ των μελών του Σ.Δ. και μεταξύ των μελών του Σ.Δ. και της Διεύθυνσης. Η περυσινή πρόταση βελτίωσης, η οποία αφορούσε την πιο αρμονική κατανομή των εργασιών μεταξύ των μελών του Σ.Δ. δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί, ωστόσο δεν παύουν να γίνονται συζητήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΙV. Αξιολόγηση Υποδομών (Σκέλος Β)

Το σχολείο μας βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές στα περίχωρα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το φυσικό του περιβάλλον είναι μοναδικό και προσφέρει αυτό που κάθε άνθρωπος, μαθητής/τρια, εργαζόμενος/η και επισκέπτης θα ήθελε ως χώρο να εργάζεται και να ζει.

Οι κτηριακές υποδομές είναι σε άριστη κατάσταση και συνδυάζουν την άνεση χώρου με την λειτουργικότητα. Ο ψηφιακός εξοπλισμός είναι επαρκέστατος και αυτό αποδείχθηκε στις περιόδους της καραντίνας, όταν δεν χάθηκε ούτε μία ώρα  μαθήματος.

 Διαρκής μέριμνα, όμως, της Διεύθυνσης και των συναδέλφων είναι η συνεχής βελτίωση της σχολικής μας ζωής σε όλους τους τομείς της. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης «Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο» που  εστίασε στον άξονα 6 και συγκεκριμένα στο σημείο: Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός Σχολικών χώρων – υποδομών και στόχευσε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καίριων προτάσεων, όπως αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, φυτεύσεις, καθαρισμός χώρου, τοποθέτηση πάγκων, δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, προτάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, αισθητικές παρεμβάσεις κ.λπ. Ταυτόχρονα, ανέλαβε τη φροντίδα για τη συντήρηση των σχολικών χώρων και την παραγωγική συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Σχολείου.

Η υποστήριξη της Διοίκησης της ΦΕ, των Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της Υπηρεσίας Μηχανοργάνωσης, ήταν αμέριστη όπως επίσης αγαστή ήταν και η καθημερινή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Σχολείου. Η συνολική δράση στέφθηκε από επιτυχία, επομένως θεωρούμε απαραίτητη τη συνέχιση του Σχεδίου Δράσης την επόμενη χρονιά με την προσδοκία ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων.

Το ιστολόγιο του Σχολείου μας αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριο όλων αυτών των δράσεων που γίνονται με αγάπη και προσπάθεια στο σχολείο μας και αντανακλούν στη συνολική οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίες, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των υποδομών του.

 

2.2. Σχολείο και κοινότητα

 Το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα αποτελούν τρία διακριτά αλλά ταυτοχρόνως αλληλεξαρτώμενα συστήματα. Βασικός είναι ο ρόλος του σχολείου στο να διαφοροποιηθεί η οπτική με την οποία οι κοινωνίες διαχειρίζονται και επιδιώκουν να επιλύσουν σύγχρονα προβλήματα, γι΄ αυτό φέτος -στο πλαίσιο και των Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν- ασχοληθήκαμε με:

 • Κοινωνικές δράσεις, όπως συγκέντρωση σχολικών ειδών για άπορους μαθητές, συγκέντρωση τροφίμων για το Χαμόγελο του Παιδιού, συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
 • Δράσεις για ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και εθελοντισμού, όπως συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια’, στον Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης Followgreen, σε εργαστήριο για οικολογική συνείδηση και εθελοντισμό στο αστικό περιβάλλον.
 • Δράσεις για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘’Έλα στη θέση μου’ του Ιδρύματος Λαμπράκη και στο πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα’ της Διεθνούς Αμνηστίας,
 • Εικαστικές και Μουσικές δράσεις, όπως συμμετοχή σε Παγκόσμια Εικαστική δράση συμμετοχικής τέχνης  https://tinyurl.com/yckvy9fz, συμμετοχή του Μουσικού συνόλου Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσ\νίκης στο 8ο Παναρσακειακό συνέδριο της Φ.Ε., https://thessaloniki.arsakeio.gr/ arsakeiogt-arsakeiolk-8th-panarsakeiako-synedrio-2022/, συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-the-music-ensemble-in-9th-eeme-conference/ , συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων για την Κινηματογραφική Μουσική  https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-concert-theodorakis/, https://thessaloniki .arsakeio.gr/arsakeio-gt-mikis-thedorakis-music-event/ .

Όλες οι παραπάνω δράσεις αποτέλεσαν γέφυρα ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας που τους συνέδεαν με συμμαθητές/τριες από άλλα σχολεία, με φορείς της πόλης, της Ελλάδας ή και της Ευρώπης, και συνολικά με την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες της, αναπτύσσοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική ευθύνη.

Η συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα αποτελεί ουσιαστικά μια ιδιαίτερη διαδικασία μάθησης:

α) Επιδιώκει την ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ σχολείου και κοινότητας, ως εκ τούτου ήρθαμε σε επαφή με φορείς όπως ο Δήμος Παύλου Μελά, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Δασαρχείο Θεσ\νίκης, η ΧΑΝΘ, το Τελλόγλειο Ίδρυμα, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, το Πολεμικό Μουσείο, το ΚΘΒΕ, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το τμήμα Κινηματογράφου Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ\νίκης.

β) Φροντίζει να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά οι παράγοντες της σχολικής ζωής (μαθητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) στην προσπάθεια να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ως εκ τούτου οι διάφορες δράσεις ολοκληρώθηκαν με την συνεργασία εθελοντών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρόσφεραν το θεωρητικό πλαίσιο και τις επιστημονικές διευκρινίσεις,

γ) Στο πλαίσιο των συνεργασιών οι δράσεις  ξεκινούν από το ιδιαίτερο πλαίσιο όπου ζουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και επεκτείνονται στο άμεσο, πρώτα, και στο ευρύτερο, έπειτα, κοινωνικό πλέγμα.

Το κέντρο βάρους των όλων των προσπαθειών βρίσκεται στην αναγνώριση των σχέσεων του ανθρώπου με το φυσικό, δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον, που αντιμετωπίζεται ως μία ολότητα, και μέσω αυτής οδηγούμαστε στην αναγνώριση της δυνατότητας να δρουν όλοι προς όφελος όλων, στην ανάπτυξη δηλαδή μιας βαθιάς κοινωνικής συνείδησης με ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και αξιολογήσεις θεμελιώνονται στην καθημερινότητα της σχολικής και τεκμηριώνονται στα Πρακτικά του ΣΔ που προέκρινε και ενέκρινε τις ποικίλες δράσεις, στις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του Σχολείου [δόθηκαν ενδεικτικά παραδείγματα] και στα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο και αποτιμώνται στη συνέχεια της Έκθεσης.

 

2.Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

2.1.

 • Ψύχραιμη και συγκροτημένη ηγεσία
 • Δημοκρατική ηγεσία
 • Παιδαγωγική φροντίδα
 • Έγκαιρη ενημέρωση προς διδάσκοντες-γονείς-μαθητές
 • Άριστο φυσικό περιβάλλον, επαρκέστατος κτηριακός και ψηφιακός εξοπλισμός
 • Θετικές παρεμβάσεις μέσω του Σχεδίου Δράσης: Εξασφάλιση πρόσθετων χώρων αύλησης, βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης προβολής, εκσυγχρονισμός τεχνολογικός.
 • Με την διαρκή επίβλεψη του χώρου, από την Διεύθυνση και τους συναδέλφους καθηγητές, βελτιώνεται η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία και διασφαλίζεται η εύρυθμη καθημερινή παρουσία των παιδιών στον σχολικό χώρο.

2.2

 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες, κυρίως κοινωνικού και εθελοντικού χαρακτήρα, διαμόρφωση δικτύων σχολείων και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της πόλης π.χ. ΧΑΝΘ, Μουσεία, Ιδρύματα Τεχνών κ.λπ.
 • Καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης

Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

2.1.

 • Πιο ισορροπημένη κατανομή εργασιών
 • Βελτίωση του χώρου στάθμευσης, πρόσθετοι χώροι άθλησης, μόνιμη αίθουσα χορωδίας
 • Παροχή wi-fi σύνδεσης στους εκπαιδευτικούς στον χώρο του Σχολείου

2.2.

 • Ο δείκτης της ‘εξωστρέφειας΄ κρίνεται ικανοποιητικός, η διάχυση καλών πρακτικών όμως χρήζει βελτίωσης και ενίσχυσης, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχουν στο εξής περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας.

 

3.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

3.1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 Τακτικές επιμορφώσεις ΦΕ

Οι συντονιστές της ΦΕ διοργάνωναν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση (Μαθηματικοί, Φυσικοί, Φιλόλογοι, Καθηγητές Πληροφορικής κ.ά.).

Επιπλέον διοργανώθηκαν και ορισμένα πιο εξειδικευμένα σεμινάρια, όπως για παράδειγμα δύο διαδικτυακά επιμορφωτικά εργαστήρια για τη διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και τους κειμενικούς δείκτες.

Ευρύτερες εκδηλώσεις με επιμορφωτικό χαρακτήρα της ΦΕ

Η ΦΕ διοργάνωσε και άλλες επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες ήταν ανοιχτές και σε ευρύτερο κοινό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε 4 παραδείγματα:

 • Ελληνική Επανάσταση: Η παλιγγενεσία του ελληνικού έθνους, η γέννηση του ελληνικού κράτους (Διαδίκτυο, Νοέμβριος 2021)
 • Ημέρα Φυσικών Επιστημών (Η επιβίωση της Γης. Η νέα πρόκληση για τον άνθρωπο) (Διαδίκτυο, 03/12/2021)
 • Ημερίδα Δευτεροβάθμιας «Η Γεωμετρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Διαδίκτυο, Ιανουάριος 2022)
 • ENGLISH LANGUAGE TEACHING “Understanding the Needs, Facing the Challenges, Making A Step Forward in A Changing World”

 

Συμμετοχή σε άλλα επιμορφωτικά προγράμματα

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας παρακολούθησαν, με δική τους πρωτοβουλία, επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώθηκαν από άλλους φορείς και αφορούσαν θέματα της ειδικότητάς τους ή των προγραμμάτων που είχαν αναλάβει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε 4 παραδείγματα:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο «Διδακτική του προγραμματισμού» , (Νοέμβριος 2021)
 • δύο διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδακτική μεθοδολογία στα Λατινικά και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος (του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Κ. Μακεδονίας, Δεκέμβριος 2021)
 • πέντε διαδικτυακές ενημερώσεις για τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Εγώ κι Εσύ μαζί” του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
 • επιμορφωτικές συναντήσεις-ξεναγήσεις στο Τελλόγλειο (ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δια ζώσης, Νοέμβριος 2021 και Μάρτιος 2022)

Συνεργασία του Σχολείου μας με άλλα Σχολεία

Πλούσια σε δράσεις και με πνεύμα εξωστρέφειας υπήρξε η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών του Σχολείου μας, είτε με Σχολεία από την οικογένεια των Αρσακείων είτε και με άλλα Σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω συνεργατικές δράσεις:

 • Συμμετοχή μαθητών στο 7th ATSMUN στο Αρσάκειο Πατρών (5-7/11/2021), στο DSMUN της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2021), στο MUN της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος 2021) και στο ACMUN του Κολλεγίου Ανατόλια (Φεβρουάριος 2022).
 • Συμμετοχή των μαθητών στους ρητορικούς αγώνες των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου (5-6/2/2022), του Κολλεγίου Ανατόλια (1-3/4/2022), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας (9/4/2022) και στους Αρσάκειους Ρητορικούς Αγώνες της Φ.Ε. (14-16/5/2022).
 • Συμμετοχή μαθητών στο 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο: «Πόλεις του 21ου αιώνα» (4-6/4/2022).
 • Συμμετοχή μαθητών με τη δημιουργία βίντεο, στο πλαίσιο του Μαθηματικού Φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την Ε.ΚΕ.ΤΕ., στις 6-7/4/2022.
 • Συμμετοχή μαθητών στο Δίκτυο Σχολείων με θέμα την κινηματογραφική μουσική, σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου της Α.Σ.Κ.Τ. του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε, στις 13/5/2022, μουσική εκδήλωση στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων με θέμα: «Ο κινηματογραφικός Μίκης Θεοδωράκης».
 • Συμμετοχή μαθητών στο Συνέδριο ACSTAC του Κολλεγίου Ανατόλια (14-15/4/2022).
 • Συνεργασία, αλληλογραφία και υλοποίηση τριών έργων eTwinning με το γαλλικό σχολείο Institution Notre Dame της Τουλόνστο πλαίσιο της αδελφοποίησης, η οποία ξεκίνησε το 2018. Παράλληλα, φέτος συνεργάστηκε στο πλαίσιο δράσεων, διαγωνισμών και μαθητικών συναντήσεων, με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Γενικό Λύκειο Πολυγύρου και το Δελασάλ, ενώ το τμήμα Γερμανικών του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης οργανώνει δράσεις στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο Steglitz του Βερολίνου.

 

Γενικό σχόλιο

Με βάση τις τεκμηριώσεις των δράσεων που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους στην Διεύθυνση ή στη Γραμματεία και την ενημέρωση από τους συναδέλφους του Συλλόγου Διδασκόντων, διαπιστώθηκε ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2021-2022) οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας αποδείχθηκαν εξαιρετικά δραστήριοι αναφορικά με την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις του Συντονισμού της ΦΕ αλλά και σε εξωσχολικές δράσεις, σε προγράμματα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ και σε συνεργασίες με άλλα σχολεία. Οι περισσότερες από τις δράσεις αυτές διοργανώθηκαν διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Ελπίζουμε ότι κατά το επόμενο σχολικό έτος οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές και θα επιτρέψουν περισσότερες –και διά ζώσης– δραστηριότητες.

 

3.2. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η αποτίμηση και τεκμηρίωση του άξονα έγινε με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, και συγκεκριμένα με τον έλεγχο της καταγραφής των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και καταγράφονται στο ιστολόγιο και την ιστοσελίδα του Σχολείου. (links στο ιστολόγιο του σχολείου και υλικό που παρήχθη). Διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος (16 από 18) των προγραμματισμένων δράσεων-συμμετοχών του Σχεδίου Δράσης (Στόχος ΙΙΙ. Επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών [Επαγγελματική κατάρτιση – Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα]  –  “We, the peoples…” “Nous, les peuples…” “Wir, das Volk…” [άξονας 9]), αλλά το Σχέδιο Δράσης εμπλουτίστηκε και ενισχύθηκε με επιπλέον συμμετοχή σε 6 ευρωπαϊκές δράσεις –  διαθεματικά μαθήματα – παιδαγωγικές πρωτοβουλίες (αφορά μαθητές και μαθήτριες) και σε 5 ευρωπαϊκές ή διεθνείς επιμορφωτικές δράσεις καθηγητριών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Βέβαια και με βάση τον ποιοτικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω δράσεις καταλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα θεματικών που άπτονται των ενδιαφερόντων της σχολικής κοινότητας ή/και έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση-εμπλοκή των μελών της σε επίκαιρα και σημαντικά αντικείμενα.

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης επιτεύχθηκαν μέσω της ουσιαστικής και σε βάθος επικοινωνίας και συνεργασίας-διδασκαλίας ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, του εξαρχής άρτιου και έγκαιρου σχεδιασμού, καθώς και του γεγονότος ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εμπλέκουν ενεργά τους εφήβους στη βιωματική εκπαίδευση και τους δίνουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν αυτόνομα μια πληρέστερη εικόνα για τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας, και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική στάση, αλλά και ευαισθησία απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα.

Οι δύο προγραμματισμένες συμμετοχές – συνεργασίες που δεν υλοποιήθηκαν λόγω των περιορισμών που επέβαλαν οι συνθήκες της πανδημίας (Εrasmus Youth Exchange: Europahaus στη Γερμανία και  συνεργασία με το αδελφοποιημένο σχολείο Steglitz Gymnasium Βερολίνου) σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Επιπλέον, υπήρξε πλούσια συμμετοχή συναδέλφων σε επιμορφωτικές δράσεις. Ενδεικτικά καταγράφονται οι εξής:

Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς επιμορφώσεις:

 • Διαδικτυακή επιμόρφωση στα Αγγλικά με τίτλο «Empowering Youth Ambassadors in the Fight Against Online Mis- and Disinformation (YouLead)» / Υποδειγματική διδασκαλία σε τμήμα Αγγλικών της Β’ Λυκείου από συμμετέχουσα εκπαιδευτικό στη Δράση, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Fulbright, κατά την επίσκεψη στο σχολείο συνάδελφου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Wisconsin των ΗΠΑ που διεξαγάγει έρευνα πεδίου
 • «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Οι Προτεραιότητες για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (διοργάνωση Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής / η συνάδελφος παρακολούθησε ως μία από τους 50 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ το πρόγραμμα Transatlantic Educators Dialogue (TED)
 • Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων (διοργάνωση ΙΕΠ) / «Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου»

 

Συμπερασματικά, το σχολείο παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα στον συγκεκριμένο άξονα (4), καθώς οι δράσεις κρίνονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές και ικανές να εξυπηρετήσουν τους αρχικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης και σε επόμενες χρονιές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες συμμετοχές πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω ειδικών συνθηκών COVID και ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά να γίνουν δια ζώσης, προσαρμοζόμενες πάντα στις ανάλογες συνθήκες που θα επικρατούν.

Τα παραπάνω τεκμηριώνονται στη Φόρμα αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης We, the peoples…” “Nous, les peuples…” “Wir, das Volk…”, στις βεβαιώσεις των συναδέλφων και στις αναρτήσεις στο ιστολόγιο και την ιστοσελίδα του Σχολείου. [Σχετικοί σύνδεσμοι: https://tinyurl.com/36s7hkff     –    https://tinyurl.com/2jkd6h7p    –    https://tinyurl.com/bdef2fb4   –   https://tinyurl.com/hvm27dsw   –   https://tinyurl.com/eb345bz4    –    https://tinyurl.com/2p8tuhjd https://tinyurl.com/2p94xh7b    –    https://tinyurl.com/yc52zsch    –    https://tinyurl.com/ndbvny6m https://sdgs.un.org/     –    https://tinyurl.com/yerasazk    –     https://tinyurl.com/47rjmr3s    –    https://tinyurl.com/mr2r34yu https://tinyurl.com/yw2jaz8d   –   https://tinyurl.com/yckvy9fz   –   https://tinyurl.com/ypybawh5  –   https://tinyurl.com/mt8dsj6v   –    https://tinyurl.com/yumw2s9b   –  https://tinyurl.com/7a7r56xc  –   https://tinyurl.com/3mc4yw9m   –    https://tinyurl.com/49dbctkc   –   https://tinyurl.com/2p97jr9d https://tinyurl.com/33zntyr6 ]

3.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

      3.1.

 • Πλούσια συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις με θετικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς, που αντανακλούν στη σχολική κοινότητα.

      3.2.

 • Διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά τόσο με το γνωστικό αντικείμενό τους όσο και με σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
 • Ανάδειξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη εξωστρέφειας σχολείου και εκπαιδευτικών
 • Εμπλουτισμός του μαθήματος με βιωματικές δράσεις
 • Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων μαθητών/τριών
 • Ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας
 • Εξάσκηση των μαθητών/τριών στον δημοκρατικό διάλογο και την ενεργή συμμετοχή σε αντικείμενα παγκόσμιου κοινωνικού ενδιαφέροντος με εργαλείο την ξένη γλώσσα
 • Ενθουσιώδης συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις

 Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

      3.1.

 • Απόκτηση ή ανανέωση των γνώσεων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών

      3.2.

 • Συνέχιση και επέκταση των δράσεων, των συμμετοχών και των συνεργασιών και στις επόμενες σχολικές χρονιές
 • Υλοποίηση των δράσεων με τη φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών
 • Διάχυση εμπειριών που αποκτήθηκαν στις επιμορφωτικές δράσεις στους συναδέλφους
 • Ενεργοποίηση περισσότερων μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών για την συμμετοχή στις δράσεις

 

Γ. Αποτίμηση των Δράσεων Βελτίωσης του Σχολείου

Λειτουργία Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 4 Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διοικητική λειτουργία 2 Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 1 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Τα επτά Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν με συνέπεια και γόνιμα αποτελέσματα εκπληρώνοντας κατά προτεραιότητα την κεντρική επιδίωξη που είχε τεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων στην προγραμματική συνεδρίασή του: την αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού της σχολικής κοινότητας, την ανασύσταση της μαθητικής ταυτότητας, την ενθάρρυνση της επικοινωνίας, της έκφρασης και της συνεργασίας των μαθητών/τριών τόσο στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας όσο και σε συνάρτηση και ανταπόκριση με το ευρύτερο περιβάλλον.

 

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων  

Τα αποτελέσματα των επτά Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν ήταν σαφώς θετικά, καθώς ενεργοποίησαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ενίσχυσαν την συνεργασία τους κα κυρίως συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της σχολικής δημιουργικής καθημερινότητας που είχε διαρραγεί κατά τη διάρκεια της αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικά ανά Σχέδιο Δράσης τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Δράσεις εθελοντισμού-Θέματα Δικαιωμάτων-Περιβαλλοντικές Δράσεις: 

 • Θετική ανταπόκριση σε όλες τις εκκλήσεις για βοήθεια προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, εντός και εκτός Ελλάδας – Ανάπτυξη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνείδησης.
 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και την προστασία του: αύξηση της ποσότητας των ανακυκλούμενων συσκευασιών που συγκεντρώθηκαν στον χώρο του σχολείου και μείωση των απορριμμάτων – ενημέρωση για το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, για θέματα πυρκαγιών και τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.
 • Ευαισθητοποίηση μέσω βιωματικών δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιπτώσεις καταπάτησής τους.

Ομάδα Δράσης για το Περιβάλλον:

 • Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης των μαθητών και των μαθητριών.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς ανέλαβαν ενεργό δράση με παρέμβαση στον δημόσιο χώρο
 • Ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος της τάξης με τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια, την επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και με τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες.

Η τέχνη του λόγου, της εικόνας και του θεάτρου εμπλουτίζει τη διδασκαλία, ενεργοποιεί τους/τις μαθητές/τριες:

Τα αποτελέσματα ήταν αναμφίβολα θετικά και πολλά και από τις δράσεις των μαθητών/τριών, αλλά και από τη συνεργασία των καθηγητών:

 • ενεργοποίηση και «απελευθέρωση» των μαθητών/τριών στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων
 • αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία, τη συμμετοχή στο μάθημα και τη συζήτηση στο πλαίσιο του μαθήματος
 • καλλιέργεια αναγνωστικής συνείδησης και η εξοικείωση με τη θεατρική πράξη και γενικότερα τις μορφές τέχνης
 • επιθυμία για την ενεργό συμμετοχή σε αντίστοιχες δράσεις αυξημένου αριθμού μαθητών/τριών
 • δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • παροχή εναλλακτικών μορφών συμμετοχής και έκφρασης μέσω των τεχνών σε μαθητές/τριες που δυσκολεύονται στη συμβατική διδασκαλία και συχνά περιθωριοποιούνται
 • ανάπτυξη της αναγνωστικής και αισθητικής δεκτικότητας των μαθητών/τριών
 • διεύρυνση του ενδιαφέροντος για αναγνώσματα και καλλιτεχνικά ερεθίσματα, αλλά και η διάθεση να τα «μοιραστούν» στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας
 • σύνδεση των ερεθισμάτων και η προβολή της επεξεργασίας τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • ικανοποίηση των διδασκόντων τόσο από την ανταπόκριση των παιδιών όσο και από την μεταξύ μας αλληλεπίδραση, εμπλουτισμός και βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, ενθάρρυνση στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας

Ομάδα Δράσης για την αποτροπή του εκφοβισμού και της περιθωριοποίησης:

 • αντιμετώπιση των «μικρών περιστατικών» που προέκυψαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • διακριτική παρέμβαση της ομάδας και διευθέτηση των προβλημάτων «εν τη γενέσει» τους.

Προτάσεις πολιτιστικών – καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων:  

 • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επαφή των μαθητών/τριών με τα γράμματα και τις τέχνες και τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές  δραστηριότητες
 • Εμπλουτισμός της καθημερινότητάς τους και διεύρυνση της  κοινωνικής τους εμπειρίας.  Ενθάρρυνση για την  συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 • Ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με το σχολείο.

Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο:

 • Εξασφάλιση πρόσθετων χώρων αύλισης, αποφυγή συγχρωτισμού.
 • Βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης προβολής στις αίθουσες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα.
 • Εκσυγχρονισμός τεχνολογικός, διευκόλυνση και αναβάθμιση του μαθήματος με τη χρήση διαδικτυακών εποπτικών μέσων, καλύτερη επικοινωνία σε Διαδικτυακές Συναντήσεις και άριστες συνθήκες συμμετοχής των ομάδων μας σε Αγώνες, Συνέδρια κλπ.

“We, the peoples…” “Nous, les peuples…” “Wir, das Volk…”:

 • βράβευση μαθητή/τριας για τις μεταφράσεις τους στον διαγωνισμό Juvenes Translatores
 • διάκριση μαθήτριας στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων [Εuropean Youth Parliament – EYP], και συμμετοχή σε Διεθνές Φόρουμ στην Φινλανδία
 • αγαστή συνεργασία, άψογη προετοιμασία και οργάνωση από πλευράς εκπαιδευτικών και ενθουσιώδης ανταπόκριση των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ.
 • πολλαπλή ωφέλεια μαθητών/τριών ως προς την ανάπτυξη ήπιων και γλωσσικών δεξιοτήτων τους, την ενεργό συμμετοχή τους σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και την οικοδόμηση της κοινωνικής και δημοκρατικής ταυτότητάς τους
 • ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για τις προτεινόμενες δραστηριότητες

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συνολικά για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης:

Στο Λύκειο η πίεση της ύλης, το άγχος παιδιών και καθηγητών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος περιορίζει τη δυνατότητα για ευρύτερες δράσεις. Ειδικά φέτος, με την έγνοια της αναπλήρωσης των γνωστικών κενών που δημιούργησε η πανδημία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων και της αυξημένης ύλης, η διάθεση για ποικίλες δραστηριότητες αναστάλθηκε τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών/τριών και κυρίως των γονέων τους..

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που ίσχυαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λόγω της πανδημίας, μάς εμπόδισαν να πραγματοποιήσουμε δράσεις εκτός σχολείου. Υπήρξε επίσης απογοήτευση των παιδιών για τη διαδικτυακή διεξαγωγή των περισσότερων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων λόγω COVID.

Ειδικότερες δυσκολίες στα επιμέρους Σχέδια Δράσης:

“We, the peoples…” “Nous, les peuples…” “Wir, das Volk…”:

Υπήρξε αδυναμία ικανοποίησης κάποιων μαθητών που ήθελαν να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες αλλά δεν μπορούσαν λόγω της προσπάθειας να ενταχθούν περισσότερα παιδιά κατά τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων. Επίσης, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν νεοδιόριστοι συνάδελφοι λόγω απειρίας σχετικά με κάποιες πτυχές των δράσεων.

«Προτάσεις πολιτιστικών – καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων»:

Σε ορισμένες δράσεις, ενώ υπήρξε αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από μαθητές/τριες, τελικά δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν λόγω άλλων δραστηριοτήτων τους ή διαβάσματος. Επίσης, η ενημέρωση του σχολείου για ορισμένους διαγωνισμούς την τελευταία στιγμή δεν άφηνε αρκετό χρόνο, για να ενημερωθούν και να παρακινηθούν οι μαθητές/τριες.

«Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο»:

Παρουσιάστηκαν τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες για την περαιτέρω βελτίωση των υποδομών.

 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Άξονας 3 [Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών]: Επιμόρφωση όλων των καθηγητών/τριών και ιδιαιτέρως των συμβούλων σχολικής ζωής σε θέματα συμβουλευτικής, ψυχολογίας του εφήβου και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών/τριών.

Άξονας 4 [Σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών]: Παιδαγωγική υποστήριξη από Παιδοψυχίατρο ή/και Ψυχολόγο για τη διαχείριση εφηβικών διαταραχών [γύρω στον Νοέμβρη]

Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών παιδαγωγικών σεμιναρίων βιωματικού χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς

Άξονας 8 [Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών]: Επιμόρφωση από την πληροφορικό του Σχολείου για τις δυνατότητες των εταιρικών λογαριασμών μας που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τόσο μεταξύ μας όσο και με τους μαθητές [Σεπτέμβρης]

Επιμόρφωση σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών

 

Δ. Σημειώσεις

Σχετικά με τη βαθμολόγηση στην γραμμή του κάθε θεματικού άξονα και τα τεκμήρια στα οποία στηρίζεται η αποτίμηση ακολουθήθηκαν οι κατευθύνσεις του ΙΕΠ.

Η αποτίμηση διενεργήθηκε από ομάδες εκπαιδευτικών, όπως ορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Σ.Δ. [02.06.22], οι οποίοι εισηγήθηκαν σχετικά στη συνεδρίαση του Σ.Δ. στις 24.06.22 [πρ.26]. Οι εισηγήσεις έχουν κατατεθεί στην Γραμματεία του Σχολείου. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Φόρμας Αποτίμησης των επτά Σχεδίων Δράσης, όπως αυτά είχαν αποφασιστεί κατά τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού [πρ.7/12.10.21 και αρ.πρωτ. 2555/13.10.21]

Συγκρότηση Ομάδων για την αποτίμηση δεικτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης

 

  Θεματικοί άξονες Ονόματα Εκπαιδευτικών

Παιδαγωγική και
Μαθησιακή Λειτουργία

1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση   Αναγνώστου – Βέργουλα – Κανελλοπούλου
 2. Σχολική Διαρροή – Φοίτηση Νάνου – Βαλταδώρου
 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών Νεονάκης – Τασιούλα – Χαριτίδου [ως σύμβουλοι σχολικής ζωής]
 4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών Σφυρίδου – Οικονόμου – Πλατσή
 5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας Μιχαλόπουλος – Μπούτσικας – Καρασάββα

Διοικητική Λειτουργία

6. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Καβαρδίνας – Παπαδοπούλου // Γκριμπίζης –  Χρυσοβέργης (υποδομές)
 7. Σχολείο και κοινότητα Βουλγαράκη – Εμίνογλου – Μυλωνάς

Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Βαβαρούτσος – Κωσταρά – Δεμίρη
 9. Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά-ευρωπαϊκά προγράμματα Κοκκάλου – Αλεξάνδρου

 

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.
Ιούνιος 2022