Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας 2023-2024
Ιούλ 2 2024

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έτος αναφοράς 2023-24
Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας
πράξη Σ.Δ. 24/20.06.24 [αρ.πρωτ.835/25.06.24]

Α. Αποτύπωση της Ταυτότητας του Σχολείου

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Φ.Ε.), η οποία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα Σχολεία της Φ.Ε. οργανώνεται, ελέγχεται και αξιολογείται από την Εποπτεία των Αρσακείων–Τοσιτσείων Σχολείων, την Επόπτρια και τους Συντονιστές Ειδικοτήτων για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ως Σχολείο Ιδιωτικό-Ισότιμο προς τα Δημόσια Σχολεία ακολουθεί διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών 40 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα ενισχύοντας τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέπει η νομοθεσία του ΥΠΑΙΘA.

Την σχολική χρονιά 2023-24 φοίτησαν στο Σχολείο 259 μαθητές και μαθήτριες, ενώ στον Σύλλογο Διδασκόντων συμμετείχαν 45 καθηγητές/τριες. Το κτήριο του Σχολείου, στους Ελαιώνες Πυλαίας, διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων. Στον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται γήπεδα και ένα σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης επιδιώκει την παιδαγωγική ισορροπία προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριές του ποιοτική και ουσιαστική γνώση, αναπτύσσοντάς τους κοινωνική συνείδηση, καλλιεργώντας τους ποικίλες δεξιότητες σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό και ταυτόχρονα ανθρώπινο και οικείο. Η καινοτομία κι η τεχνολογική ευελιξία συμπλέουν με τις ανθρωπιστικές αξίες, η επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων δεν επισκιάζει το ενδιαφέρον και την διαρκή στήριξη που προσφέρουν στα παιδιά. Έγνοια μας παραμένει, παράλληλα με την πρόοδο και την υψηλή επίδοση των μαθητών/τριών μας, η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η ανάπτυξη σεβασμού και αλληλεγγύης, η καλλιέργεια ελεύθερης και κριτικής σκέψης, η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, καλλιεργημένων, δημιουργικών και εντέλει ευτυχισμένων νέων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, με πρόθεση την διασφάλιση  της υγιούς λειτουργίας της σχολικής κοινότητας σε όλες της τις διαστάσεις  (τόσο σε επίπεδο μάθησης και γνωστικής εξέλιξης, όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης) και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζονται αυξητικά στη σύγχρονη κοινωνία, προτεραιότητα δόθηκε στην ενδυνάμωση της μαθητικής ταυτότητας, στη βίωση και εμπέδωση των ορίων, στις έννοιες της συνεργασίας, της συμπερίληψης, της ανεκτικότητας, και προπαντός στην σταθερή και αδιαπραγμάτευτη έννοια του σεβασμού. Παράλληλα, ενισχύθηκε η κριτική «ανάγνωση» του κόσμου που μας περιβάλλει και η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, καλλιεργήθηκε η δημοκρατική συνείδηση και η κοινωνική ευθύνη, και ενθαρρύνθηκε η αυθεντική ανθρώπινη επαφή και έκφραση των μαθητών και μαθητριών.

Β. Συνολική Αποτίμηση του έργου του Σχολείου κατά την διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης

1.Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

1.1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος δείκτης εξετάζει την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, την ενίσχυση των ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και την εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την ενίσχυση της ένταξης ευάλωτων μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακόμη εστιάζει στην ενασχόληση των μαθητών/τριών με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα, όπως και στην προετοιμασία των μαθητών/τριών για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις.

Μεθοδολογία Τεκμηρίωση:

Για την αξιολόγηση του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που δόθηκαν τόσο στους μαθητές-μαθήτριες της Α’, Β’ τάξης και Γ’ τάξης όσο και στους εκπαιδευτικούς. Μοιράστηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’Λυκείου, καθώς η Α’ τάξη αποτελεί ουσιαστικά τάξη ένταξης στο λύκειο, η Β’ τάξη με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την προηγούμενη χρονιά καλείται να παρακολουθήσει για πρώτη φορά μαθήματα κατεύθυνσης αλλά και η Γ΄ τάξη που έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Ο συνδυασμός των τριών αυτών γεγονότων καθιστά τις τρεις συγκεκριμένες τάξεις αξιόπιστο δείγμα προς εξερεύνηση. Όσα παιδιά δεν απάντησαν σε αυτά τα ερωτηματολόγια τους δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσουν στα ίδια ερωτήματα σε αντίστοιχα ψηφιακά ερωτηματολόγια. Ταυτόχρονα, δόθηκε αντίστοιχο ψηφιακό ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δική τους άποψη και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι σύγκλιση απόψεων με τους/τις μαθητές/τριες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις αναρτήσεις που υπάρχουν στο ιστολόγιο του σχολείου, οι οποίες μαρτυρούν τις ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Διαπιστώσεις- Συμπεράσματα:

Ύστερα από επεξεργασία των ερωτηματολογίων από 60 μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου (σε σύνολο 86), από 51 μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου (σε σύνολο 82) , από 39 μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου (σε σύνολο 92) και από 35 εκπαιδευτικούς (σε σύνολο 47) διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. Προγραμματισμός διδακτικού έργου Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας

Αρκετοί καθηγητές/τριες του σχολείου σε ποσοστό 71% συνεργάζονται με τους Συντονιστές της Φ.Ε. σε τακτική εβδομαδιαία βάση. Κάποιοι καθηγητές, το 40%,  χρησιμοποιούν υλικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου e-arsakeio, όπου υπάρχει πλούσιο διδακτικό υλικό, ασκήσεις (σε ψηφιακή ή εκτυπώσιμη μορφή) και σύνδεσμοι για επιπλέον έρευνα, μελέτη και ενημέρωση, προκειμένου να προετοιμάσουν το διδακτικό τους έργο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, οι καθηγητές σε ποσοστό 91% συνεργάζονται μεταξύ τους για τον προγραμματισμό          της διδασκαλίας          της ύλης, καθώς και τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση των διδακτικών πρακτικών. Σε ποσοστό 49% παρακολουθούν τις ενημερώσεις που πραγματοποιούνται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το αντικείμενο του μαθήματος τους, όταν αυτές πραγματοποιούνται.

Β. Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών – Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

Οι καθηγητές/τριες (ποσοστό 41%) χρησιμοποιούν διάφορα μοντέλα διδασκαλίας (π.χ. ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες-projects κλπ) προσπαθώντας να καταστήσουν το μάθημα πιο ελκυστικό στους μαθητές/τριες και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους και την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο μάθημα. Σε αντίστοιχη ερώτηση που τέθηκε στους/τις μαθητές

/τριες ποσοστό 68% απάντησε ότι θεωρεί αυτού του είδους τις πρακτικές πολύ σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, αν και μόλις το 33% φαίνεται να αναγνωρίζει αυτήν την προσπάθεια των καθηγητών/τριών.

Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Πάρε τη λέξι μου, Δώσε μου το χέρι σου» που εκπονήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά και στόχο είχε τον εμπλουτισμό των μαθημάτων και τη διεύρυνση των θεματικών που προσεγγίζονται μέσα από τη διδασκαλία και τη σχολική καθημερινότητα. Κύρια επιδίωξη ήταν η ενδυνάμωση των μαθητών/τριων σε επίπεδο μάθησης και γνωστικής εξέλιξης και παράλληλα η βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης μέσω της συνεργασίας τόσο των μαθητών/τριών όσο και των διδασκόντων (συνδιδασκαλία, ετεροπαρατήρηση κλπ).

 Γ. Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών – Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 71% δήλωσαν ότι στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου τους εντάσσουν δραστηριότητες για την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών (π.χ. επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και θυμού, οργάνωσης και επίλυσης προβλήματος, ανάληψης πρωτοβουλιών), γεγονός στο οποίο συνηγορεί και η πληθώρα των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε τοπικό επίπεδο (εντός του σχολείου) όσο και σε επίπεδο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (π.χ. Παναρσακειακό Συνέδριο, Ημέρα Φυσικών Επιστημών κλπ).

Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου γίνεται προσπάθεια να μεταδοθούν στους/τις μαθητές/τριες και διάφορες αξίες (ανοχή, αποδοχή ετερότητας, ενσυναίσθηση).

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία 1 στους 2 εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία της ύλης των μαθημάτων και την πρακτική τους εφαρμογή, μόλις 1 στους 4 χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές (applications) που έχουν αναπτυχθεί για το μάθημά του.

Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στο σχολείο η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής είναι συχνή και τακτική τόσο από τους καθηγητές πληροφορικής όσο και από άλλες ειδικότητες, ενώ τα εργαστήρια φυσικής- χημείας και βιολογίας χρήζουν καλύτερης προβολής και χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δ. Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης

Σε ποσοστό 92% οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να οργανώσουν την μελέτη τους και την μεθοδικότητα της σκέψης τους, προκειμένου να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα το 51%, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης (προφορική εξέταση, γραπτές δοκιμασίες), αναθέτει στους/τις μαθητές/τριες και διάφορες εργασίες (ατομικές και ομαδικές), οι οποίες λαμβάνονται επίσης υπόψη για την εξαγωγή του τελικού βαθμού. Οι εργασίες αυτές συχνά συνοδεύονται και από παρουσιάσεις ενώπιον της ολομέλειας του τμήματος, της τάξης ή και του συνόλου των μαθητών/τριών του σχολείου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συνεργάζεται με τα παιδιά στα θέματα επίδοσης των μαθητών /τριων (79%).

Ε. Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα – Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Στα Αρσάκεια Σχολεία διατίθενται όμιλοι δραστηριοτήτων στους οποίους οι μαθητές/τριες παραμένουν μετά τη λήξη του ωραρίου και είτε ασχολούνται με εκπαιδευτικές, αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες είτε παρακολουθούν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Από την άλλη, εκπονήθηκαν διάφορα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικά), καθώς και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπεριείχαν βιωματικές δράσεις. Επίσης, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Εθελοντισμός – Ανθρώπινα Δικαιώματα – Περιβαλλοντικές Δράσεις – Αγωγή Υγείας», που στόχο είχε την πολύπλευρη πληροφόρηση και ενεργοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ζωής και υγείας, προκειμένου να καταστούν ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες.

Οι καθηγητές/τριες και το σχολείο γενικότερα ενθαρρύνει και προετοιμάζει για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν και φέτος, προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών (π.χ. MUN, ΕΥΡ), ενώ οι καθηγητές/τριες προετοίμασαν τους μαθητές/τριες και για διάφορους σχολικούς διαγωνισμούς (π.χ. Οικονομίας, Χημείας, Φυσικής), κάποιοι από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του σχολείου, όπου μάλιστα οι μαθητές/τριες πέτυχαν και σημαντικές διακρίσεις. Τέλος, μαθητές/τριες προετοιμάστηκαν από τους γυμναστές του σχολείου για να συμμετάσχουν σε διάφορους μαθητικούς αθλητικούς αγώνες (ποδοσφαίρου, βόλεϊ).

 

1.2. Σχολική διαρροή – φοίτηση

Φοίτηση: Στο Σχολείο μας δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα διαρροής ή πρόωρης διακοπής της φοίτησης. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματα, προσέρχονται έγκαιρα και ολοκληρώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα καθημερινά.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές ενημερώνονται καθημερινά για τους απόντες του τμήματός τους και επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους για τους λόγους απουσίας των μαθητών. Οι απουσίες των παιδιών συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα ανά τμήμα και ενημερώνεται το myschool από την καθηγήτρια που έχει ορίσει η Διεύθυνση και ο Σύλλογος του Σχολείου. Επίσης, από τον υπεύθυνο καθηγητή αποστέλλονται υπηρεσιακά σημειώματα στην οικογένεια του παιδιού μετά τη συμπλήρωση 30 απουσιών και στη συνέχεια κάθε μήνα σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητης συστηματικής απουσίας μαθητών/τριών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη διάρκεια της χρονιάς [π.χ. νοσηλείας] ενημερώνεται ο Σύλλογος από τη Διεύθυνση του σχολείου και τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος και αποφασίζει ανάλογα και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ειδικές περιπτώσεις απουσιών: Την φετινή σχολική χρονιά καταγράφηκαν συστηματικά, χωρίς ωστόσο να προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, οι απουσίες των μαθητών/τριών μας που οφείλονταν στην πανδημία Covid-19 και στην εποχική γρίπη, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ. Αθλητές μαθητές/τριές μας απουσιάζουν από τη σχολική αίθουσα, για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο αριθμός των συγκεκριμένων παιδιών είναι μικρός. Όταν οι απουσίες τους δικαιολογούνται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς (εθνική ομοσπονδία αθλήματος), καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται.

Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των απουσιών της Γ’ Λυκείου και μέριμνα για την συχνότερη ενημέρωση των παιδιών και των οικογενειών τους, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες της φοίτησης, δεδομένου ότι οι περισσότερες απουσίες πραγματοποιούνται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Στο Σχολείο μας φοιτούν συνολικά είκοσι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: εννέα στην Α’, τρεις στην Β’ και οκτώ στην Γ’ τάξη. Εξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ στα διαγωνίσματα του τετραμήνων, στις προσομοιώσεις των πανελλαδικών, στα παναρσακειακά διαγωνίσματα και στις τελικές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες. Ακόμη, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαδικασία του μαθήματος και σε άλλες δράσεις του τμήματος ή του Σχολείου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος, υπάρχει συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των συγκεκριμένων μαθητών /τριών.

Ένταξη – προσαρμογή νέων μαθητών/τριών: Η πλειονότητα των μαθητών του Αρσακείου Λυκείου [75-80%] αποτελεί μέρος της μαθητικής κοινότητας ήδη από το Γυμνάσιο. Το σχολείο μας δέχεται καινούργιους μαθητές/τριες στην Α’ Λυκείου και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στη Β’ ή στην Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές/τριες στη συντριπτική τους πλειονότητα συνεχίζουν την φοίτηση στην επόμενη τάξη του Σχολείου μας χωρίς αξιοσημείωτες διαρροές. Ειδικότερα, τη φετινή σχολική χρονιά έφυγαν από το Σχολείο μας 24 μαθήτριες και μαθητές (2 μόνο μαθητές επρόκειτο να φοιτήσουν στη Γ’ Τάξη), από τους οποίους 17 φοίτησαν σε δημόσια και 6 σε ιδιωτικά σχολεία (1 πήγε στο εξωτερικό). Αντίστοιχα, ήρθαν στο Σχολείο 17 μαθήτριες και μαθητές, από τους οποίους οι 2 προέρχονταν από ιδιωτικά και οι 15 από δημόσια σχολεία.

Μέριμνα για τη μετάβαση προς την αγορά εργασίας: Στο Σχολείο λειτουργεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού [ΓραΣΕΠ], σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Φ.Ε. Παράλληλα, το Σχολείο μας ενημερώνει συστηματικά τους μαθητές και τις μαθήτριές του για τις επαγγελματικές προοπτικές των επιστημονικών κλάδων και την σύγχρονη αγορά εργασίας με ποικίλες δράσεις. Επιπλέον πραγματοποιούνταν εβδομαδιαία ραντεβού μαθητών/τριών όλων των τάξεων με τις υπεύθυνες του Γρα.ΣΕΠ, συναντήσεις των τμημάτων με την ψυχολόγο, και διοργανώθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις-δράσεις, όπως η Ημέρα Επαγγελμάτων, ενημερώσεις από πανεπιστημιακούς καθηγητές, συμμετοχή σε ημερίδες, με στόχο την προσέλκυση των μαθητών/τριών και τη συνειδητή αφοσίωσή τους στην παρεχόμενη και μελλοντική εκπαίδευση.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τα απουσιολόγια των τμημάτων, το εταιρικό mail της Γραμματείας και των υπεύθυνων καθηγητών του Σχολείου, τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του Σχολείου και από τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

1.3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών – μαθητριών

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο θεματικός άξονας «Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών» αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους/τις μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του Σχολείου μας τον Μάιο-Ιούνιο 2024, λήφθηκαν υπόψη τα Σχέδια Δράσης που υλοποιήθηκαν στον άξονα, καθώς και οι ποικίλες δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν.

Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2023-2024:

– Λειτούργησε στο σχολείο η ομάδα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, που αποτελείται από μαθητές/τριες όλων των τμημάτων και τάξεων του Λυκείου.

– Η μόνιμη ψυχολόγος του σχολείου πραγματοποίησε συναντήσεις με όλα τα τμήματα του σχολείου, με σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών. Ταυτόχρονα οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις με την ψυχολόγο. Οι μαθητές/τριες  θα ήθελαν οι συναντήσεις τους με την ψυχολόγο να είναι περισσότερες.

 – Στο πλαίσιο και του σχετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, λειτούργησε η ομάδα του εθελοντισμού, στην οποία συμμετείχαν μαθητές/τριες από όλα τα τμήματα, ενώ έγινε προσπάθεια να εμπλακεί και να ενεργοποιηθεί το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

– Λειτούργησε ο θεσμός των συμβούλων σχολικής ζωής. Ο θεσμός υποστηρίχθηκε από τρεις καθηγητές/τριες του συλλόγου διδασκόντων, οι οποίοι/ες είχαν τη δυνατότητα είτε να συζητήσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τμημάτων είτε να έρθουν σε προσωπική επαφή με μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών/τριών και να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προέκυψαν.

– Μέσα από ποικίλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και βιωματικές δράσεις οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν δεσμούς μεταξύ τους, καθώς συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων.

– Στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις τάξεις βιωματικά παιχνίδια, παράλληλα με ασκήσεις γνωριμίας και εμπιστοσύνης. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους (ιδιαίτερα τα παιδιά της Α΄ Λυκείου), να ανοιχθούν και να μοιραστούν σκέψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες.

– Μαθητές και μαθήτριες Α και Β΄τάξης συμμετείχαν στο θεατρικό δρώμεν0 «Ταραγμένη Άνοιξη» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Θεατρικού Ομίλου, το οποίο παρακολούθησε και συζήτησε το σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δυναμώσουν τις σχέσεις τους, να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση τους και να νιώσουν μέλη μιας ομάδας.

– Εκδηλώσεις και επετειακές δράσεις, όπως ο εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου, της Ημέρας Ποίησης, αλλά και δράσεις που αναφέρονταν σε γεγονότα της επικαιρότητας, όπως η επέτειος από το δυστύχημα των Τεμπών ή η οπαδική βία, αποτέλεσαν επίσης αφορμή για να συνεργαστούν τα παιδιά, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να ενταχθούν ενεργητικά στην ομάδα.

– Πραγματοποιήθηκαν φέτος πολλές διδακτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές μετακινήσεις και πολυήμερες εκδρομές, που έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν μαζί χρόνο, έξω από τις συνθήκες της σχολικής καθημερινότητας.

– Πραγματοποιήθηκαν, τέλος, εποικοδομητικές συζητήσεις -και με πρωτοβουλία του 15μελούς Συμβουλίου- πάνω σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις των εφήβων και τα προβλήματά τους, τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων.

Επεξεργασία του ερωτηματολογίου:

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών/τριών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Θετικά σημεία:
To σχολείο θεωρείται:
– Ένας χώρος, όπου μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά με τους/τις συμμαθητές/τριές τους.
– Ένας χώρος ελεύθερης διατύπωσης απόψεων (79% αισθάνεται ελεύθερο να εκφραστεί και να ζητήσει βοήθεια)
– Ένας χώρος που επιτρέπει τη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας (98% έχει ένα τουλάχιστον αληθινό φίλο στο σχολείο)
–  Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών/τριών (75%) νιώθει ότι δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους.

Σημεία προβληματισμού:
– Οι μαθητές/τριες ζητάνε την πιο διακριτή και ουσιαστική λειτουργία της ομάδας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
– Οι μαθητές/τριες επιθυμούν μια πιο συστηματική σχέση με την ψυχολόγο του σχολείου.
– Ένα μικρό, αλλά σημαντικό ποσοστό, νιώθει μοναξιά στο χώρο του σχολείου.
– Ένα αξιόλογο ποσοστό μαθητών/ριών έχει γίνει μάρτυρας σε περιστατικό εκφοβισμού (39% τουλάχιστον 4 φορές, 58% τουλάχιστον 2).
– Υπογραμμίζεται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες η ανάγκη να ενισχυθούν οι ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες. Προτείνεται, επομένως, να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των ομαδικών εργασιών και κυρίως ο τρόπος υλοποίησής τους. Μια εποικοδομητική πρακτική θα ήταν ενδεχομένως οι ομαδικές εργασίες να πραγματοποιούνται εντός τάξης και κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποτελέσουν πραγματικό συνεργατικό εργαλείο και να αναπτύξουν τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την ουσιαστική ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων και ιδεών.

Τεκμηρίωση
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&token=80cdb576f88145c4954e62e2ced4ded5&id=
G1xHMkz5q0G9UYVHSitbRsN82G1ilPVApI4K6NAIuSpUMDg2SlFDNTJaT1EzU0U5WE0wOTJOWjZGTi4u&analysis
=false&tab=0&flexpane=Settings

                                                                             

1.4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών

Περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Εστιάζει την προσοχή στην οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων, σε ζητήματα επικοινωνίας, εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών και ρυθμιστικών πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

Μεθοδολογία:

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τον δείκτη «Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία και συγκεκριμένα τον θεματικό άξονα « Σχέσεις μεταξύ καθηγητών/τριων και μαθητών/τριων» την σχολική χρονιά 2023-2024, διανεμήθηκαν στους/τις μαθητές/τριες της Α’, Β’, και Γ’ τάξης του σχολείου μας, ανώνυμα ερωτηματολόγια. Τη φετινή χρόνια το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αναφέρονται στη σχέσεις καθηγητών – μαθητών, καθώς επίσης και μια ερώτηση ανοικτού τύπου που έδινε τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να εκφραστούν ελεύθερα και να απευθυνθούν προσωπικά, εάν το επιθυμούσαν, σε κάποιους ή σε κάποιον/α εκπαιδευτικό.

Διαπιστώσεις- Συμπεράσματα:

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των 258 ερωτηματολογίων, οι σχέσεις -τόσο οι τυπικές όσο και οι άτυπες- των μαθητών/τριών με τους/τις εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιητικές. Για ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών/τριών, η συμπεριφορά των καθηγητών/τριών απέναντί τους χαρακτηρίζεται από φιλικότητα, ευγένεια, κατανόηση και νιώθει θετικά συναισθήματα (σεβασμό και εκτίμηση) προς το πρόσωπο των καθηγητών/τριών. Από την άλλη, ένα μικρό ποσοστό, θεωρεί ότι η συμπεριφορά των καθηγητών/τριων είναι απρόσωπη, ειρωνική και απότομη και νιώθει αδιαφορία απέναντι  τους.  Αν κι ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι οι καθηγητές τους είναι δίκαιοι, υπάρχει ένα μικρότερο ποσοστό που θεωρεί  ότι τα παραπτώματα των μαθητών δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη δικαιοσύνη.

Ένα ποσοστό θεωρεί ότι η άποψη των μαθητών/τριών δεν λαμβάνεται υπόψη (καθόλου ή λίγο) σε ζητήματα όπως εκδρομές, ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ η πλειονότητα θεωρεί ότι οι μαθητικές κοινότητες δεν εκπροσωπούν τους/τις μαθητές/τριες με επάρκεια για διάφορα θέματα που  τους αφορούν.

Παράλληλα, πολλοί/ές μαθητές/τριες αναδεικνύουν την ανάγκη για συχνή και πιο ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες  πιστεύουν ότι οι καθηγητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό, τους σέβονται και  τους εκτιμούν  ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους. Ακόμη, μεγάλο  ποσοστό απάντησε ότι   οι καθηγητές/τριες προσπαθούν να τους βοηθήσουν να βελτιωθούν στα μαθήματα και οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να συζητήσουν μαζί τους θέματα που τους προβληματίζουν καθώς και θέματα της επικαιρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ερώτηση «τι ζητώ από τους καθηγητές μου» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «ευγένεια και κατανόηση» και δευτερευόντως «παιδαγωγική συγκρότηση» και «επιστημονική  επάρκεια».

Τέλος, κάποιοι/ες μαθητές/τριες τονίζουν την ανάγκη οι καθηγητές/τριες να ενδιαφέρονται όχι μόνο για το μάθημά τους, αλλά και για  θέματα επικαιρότητας, την καθημερινότητα τους, καθώς και την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών.

1.5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Κατά το σχολικό έτος 2023-24 οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας παρέμειναν ζήτημα  υψίστης σημασίας για το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, καθώς συμβάλλουν θετικά στη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών, αλλά και στην καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά τους. Για αυτό τον λόγο και φέτος το σχολείο συνέχισε να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίτευξη μιας άριστης συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου.

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24:

_ Το Σχολείο διευκόλυνε με κάθε τρόπο την επικοινωνία με όλους τους γονείς ανεξαιρέτως. Σε εβδομαδιαία βάση, οι γονείς είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες και να ενημερωθούν για την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα διατίθενται δύο ώρες για κάθε καθηγητή/τρια για την επικοινωνία με τους γονείς, μία για διά ζώσης και μία για τηλεφωνική επικοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα της Φ.Ε. βοηθά ιδιαίτερα στην καλύτερη οργάνωση των συναντήσεων αυτών, καθώς αποφεύγεται ο συνωστισμός των γονέων και η επικοινωνία γίνεται με τάξη και ηρεμία. Παρόλα αυτά, όλοι οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν την πρωτοβουλία να τηλεφωνούν στους γονείς και κηδεμόνες, όταν αυτό κρινόταν αναγκαίο για λόγους επίδοσης ή συμπεριφοράς του μαθητή/της μαθήτριας.
_ Το Σχολείο ενημέρωνε έγκαιρα και τακτικά τους γονείς και κηδεμόνες, μέσω των υπεύθυνων καθηγητών/τριών της κάθε τάξης αλλά και της γραμματείας, για τις απουσίες και την επίδοση των μαθητών/τριών.
_ Στο Σχολείο μας λειτουργεί Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, η οποία συμβάλλει επικουρικά στο έργο των Σχολείων, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους γονείς των Σχολείων.
_  Το Σχολείο συνεργαζόταν με κάθε γονέα για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση συμπεριφορών που δεν συνάδουν με την μαθητική ιδιότητα ή άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι μαθητές/τριες ή ακόμα και για τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς παιδιών. Σε αυτό, αρωγός στάθηκε η Ψυχολόγος του σχολείου μας, που είχε συναντήσεις με τα τμήματα αλλά και κατ’ ιδίαν με όποια παιδιά αλλά και γονείς το επιθυμούσαν.
_ Στο Σχολείο λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓραΣΕΠ). Οι μαθητές/τριες αλλά και οι γονείς τους έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού με τις υπεύθυνες καθηγήτριες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις πανεπιστημιακές σχολές και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν και έτσι και να βοηθηθούν τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι γονείς να τα βοηθήσουν στην επιλογή σπουδών.
_ Υπήρχε συνεχής ενημέρωση προς τους γονείς και κηδεμόνες αναφορικά με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών, καθώς και σχετικά με τις ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μέσω της ιστοσελίδας των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας http://www.arsakeio.gr, την ενιαία ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.arsakeio.gr/ και το ιστολόγιο του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης [σελίδες www.arsakeiolykeiothess.blogspot.gr].
_ Οι εκπαιδευτικοί ήταν σε συνεχή επαφή με τα προεδρεία των τμημάτων και το προεδρείο του 15μελούς συμβουλίου και λάμβαναν υπόψη τα θέματα που απασχολούσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, διευκολύνοντας την οργάνωση των δράσεων.
_ Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, συγκαλείται το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών/τριών, του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, με σκοπό να προταθούν ιδέες, ώστε οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών, σχολείου και γονέων να βελτιωθούν περαιτέρω.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24, το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης οργάνωσε τις παρακάτω δράσεις με φυσική παρουσία των γονέων:

_  Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, η Διεύθυνση, μαζί με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, ενημέρωσαν διά ζώσης τους γονείς και κηδεμόνες για τη λειτουργία του σχολείου, τις απαιτήσεις και τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, για την καλύτερη οργάνωση, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις, μία για την Α΄ Λυκείου και μία για τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου (Σεπτέμβριος 2023)
_  επίδοση ελέγχων και παράλληλη ενημέρωση από τους/τις εκπαιδευτικούς (Φεβρουάριος και Ιούνιος 2024)
_ μεσημεριανή ενημέρωση γονέων (μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου) για όσους/ες αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις πρωινές ώρες (Δεκέμβριος 2023)
_ ομιλία προς τους γονείς της Γ΄ Λυκείου για τη διαχείριση του άγχους των τελειόφοιτων μαθητών/τριών από την Ψυχολόγο των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος 2023)
_ ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης για τις πανεπιστημιακές σχολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές/τριες (γονείς μαθητών/τριών στην πλειοψηφία τους) (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023)
_ Ημέρα Επαγγελμάτων για την Α΄ και Β΄ Λυκείου από επαγγελματίες (γονείς μαθητών/τριών στην πλειοψηφία τους) (Μάρτιος 2024)

Όσον αφορά τις δύο τελευταίες εκδηλώσεις, αξίζει να επισημανθεί η προθυμία με την οποία οι γονείς τις στήριξαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των υπεύθυνων καθηγητριών.

Τεκμηρίωση:
πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, ετήσιος προγραμματισμός του Σχολείου, e-arsakeio/portal, http://www.arsakeio.grhttps://thessaloniki.arsakeio.gr/, σελίδες www.arsakeiolykeiothess.blogspot.gr, εταιρικά μέιλ καθηγητών/τριών, planner στα εταιρικά μέιλ


1.Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

1.1.

 • Αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων
 • Συμμετοχή σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μαθητικών συνεδρίων και προσομοιώσεων, διαγωνισμών και αθλητικών αγώνων
 • Αποτελεσματική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

 1.2

 • Τακτική φοίτηση μαθητών/τριών
 • Συνέπεια στην τήρηση των απουσιών
 • Μέριμνα για τη συστηματική φοίτηση και την ενημέρωση των κηδεμόνων με διαρκή επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία μαζί τους
 • Συνεχής ενημέρωση, καθοδήγηση και προετοιμασία των μαθητών για μία ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας.
 • Συστηματική και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για τους μαθητές/τριες με σοβαρές γνωστικές αδυναμίες ή αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες.

1.3.

 • Το σχολείο θεωρείται από τους/τις μαθητές/τριες χώρος αρμονικής συνεργασίας, ελεύθερης διατύπωσης απόψεων
 • Το σχολείο επιτρέπει τη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας
 • Στις σχέσεις των μαθητών/τριών δεν κυριαρχεί ανταγωνιστικότητα.

 1.4.

Οι μαθητές/τριες νιώθουν ότι:

 • Έχουν την αποδοχή και την εκτίμηση των καθηγητών (άσχετα με τις επιδόσεις)
 • Οι καθηγητές/τριες κάνουν ότι μπορούν για να τους/τις βοηθήσουν στα μαθήματα
 • Οι καθηγητές/τριες αναγνωρίζουν τις προσπάθειες τους
 • Οι καθηγητές/τριες είναι δίκαιοι
 • Η συμπεριφορά των καθηγητών/τριών είναι φιλική και ανθρώπινη
 • Οι καθηγητές/τριες αξίζουν τον σεβασμό τους

1.5.

 • Συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου, της κεντρικής ιστοσελίδας της Φ.Ε. και δύο ιστολογίων.
 • Συστηματική ενημέρωση για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρές γνωστικές αδυναμίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα -περισσότερο στοχευμένη σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

1.1.

 • Περαιτέρω ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της συνέπειας των μαθητών/τριών
 • Βελτίωση της τεχνογνωσίας των καθηγητών/τριών
 • Καλύτερη επικοινωνία των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς

1.2

 • Ενεργοποίηση περισσότερων μαθητών/τριών αλλά και γονέων για την συμμετοχή στις δράσεις του σχολείου μας
 • Αύξηση των ωρών συνεργασίας μαθητών/τριών στο πλαίσιο του Γραφείου ΣΕΠ

1.3.

 • Ανάγκη για τακτικότερη παρέμβαση της ψυχολόγου στα τμήματα
 • Αποτελεσματικότερη και πιο ορατή λειτουργία της ομάδας πρόληψης του εκφοβισμού
 • Έμφαση και αναδιαμόρφωση των ομαδικών εργασιών-δραστηριοτήτων

1.4.

Οι μαθητές/τριες νιώθουν ότι:

 • Δεν λαμβάνεται σοβαρά η γνώμη τους για ζητήματα που τους/τις απασχολούν
 • Η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση εφηβικών/μαθητικών προβλημάτων δεν είναι επαρκής
 • Οι μαθητικές κοινότητες δεν τους/τις εκπροσωπούν με επάξια
 • Τα πειθαρχικά παραπτώματα δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα
 • Οι περισσότεροι/ες καθηγητές/τριες ενδιαφέρονται μόνο για το μάθημα τους
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η συμπεριφορά των καθηγητών/τριών είναι απρόσωπη ή ειρωνική και προσβλητική

1.5.

 • Υλοποίηση δράσεων με τη φυσική παρουσία και των γονέων/κηδεμόνων.
 • Ενεργοποίηση περισσότερων μαθητών/τριών αλλά και γονέων για συμμετοχή στις δράσεις του σχολείου
 • Ανασύσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου που βρίσκεται σε αδράνεια

 2. Διοικητική λειτουργία

2.1. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ι. Περιγραφή

Ο συγκεκριμένος άξονας αξιολόγησης αναφέρεται στον βαθμό αποτελεσματικότητας της ηγεσίας και της διοίκησης του σχολείου. Ο συγκεκριμένος άξονας επιμερίζεται σε δύο σκέλη: Α) στην αξιολόγηση της οργάνωσης και διοίκησης καθώς και Β) στην αξιολόγηση των υποδομών.

ΙΙ. Κριτήρια-τεκμήρια αξιολόγησης

A] Για την αξιολόγηση της ηγεσίας και της διοίκησης του σχολείου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραπτής συνέντευξης και της χρήσης στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων.

B] Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση των υποδομών ήταν:

α. Σχέδιο Δράσης: «Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο»

β.Παρατήρηση και έλεγχος χώρων και εγκαταστάσεων

ΙΙΙ. Αξιολόγηση της Διεύθυνσης σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης (Σκέλος Α)

Για την αξιολόγηση της ηγεσίας και της διοίκησης του σχολείου, διενεργήθηκε την περίοδο 22-26/4 2024 έρευνα με γραπτή συνέντευξη στον ΣΔ του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω τρία ερωτήματα:

 1. Καταγράψτε 1 ή περισσότερα χαρακτηριστικά/ στοιχεία που διαθέτει η διεύθυνση και τα αξιολογείτε θετικά.
 2. Καταγράψτε 1 ή περισσότερα χαρακτηριστικά/ στοιχεία που διαθέτει η διεύθυνση και τα αξιολογείτε αρνητικά ή θα θέλατε να αλλάξουν.
 3. Καταγράψτε προτάσεις (1 ή περισσότερες), οι οποίες κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να βελτιώσουν το έργο της διεύθυνσης.

Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν γραπτά και ηλεκτρονικά προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (απάντησαν 30 από τα 45 μέλη του ΣΔ):

 1. Χαρακτηριστικά που αξιολογούνται θετικά

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της διεύθυνσης που αξιολογούνται θετικά από τους συμμετέχοντες, παρατηρούμε ότι η “Καλή γνώση της διοίκησης/οργανωτικότητα” καταλαμβάνει το υψηλότερο ποσοστό με 53.33%, υποδεικνύοντας την αξία που δίνουν οι συμμετέχοντες στην ικανότητα διοίκησης και στην οργανωτικότητα. Η “Διακριτικότητα/κατανόηση/ευγένεια/πραότητα/υπομονή” και η “Δίκαιη/δημοκρατική/καλό μοντέλο ηγεσίας” ακολουθούν με 46.67%, δείχνοντας την εκτίμηση για την ανθρώπινη προσέγγιση και το αίσθημα δικαιοσύνης. Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως “Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας” (13.33%) αξιολογούνται χαμηλότερα, υποδεικνύοντας ότι αποτελούν μεν σημαντικό παράγοντα, αφού καταγράφηκαν, αλλά όχι έναν από τους σημαντικότερους. Συνολικά, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ιδιαιτέρως θετική αποτίμηση της ηγεσίας τόσο σε τομείς διοίκησης όσο και σε τομείς ανθρώπινων σχέσεων. Τα μέλη του ΣΔ, επομένως, διαπιστώνουν ότι πληρείται ένας ιδιαιτέρως σπάνιος και δύσκολος συνδυασμός χαρακτηριστικών στο μοντέλο ηγεσίας που ακολουθείται από τη Διεύθυνση και ότι αυτός ο συνδυασμός συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 1. Χαρακτηριστικά που αξιολογούνται αρνητικά ή προτάσεις αλλαγών

Το 50% των συμμετεχόντων δήλωσε πως η διεύθυνση δεν έχει κανένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό αξιολογικό στοιχείο για τη διοίκηση, καθώς υποδεικνύει ότι το μισό ποσοστό των ερωτηθέντων έχει μια απολύτως θετική εικόνα για την ηγεσία. Διασφαλίστηκε η πλήρης ανωνυμία στο ερωτηματολόγιο, στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια για απαντήσεις που δεν εκφράζουν την απολύτως ειλικρινή άποψη των συμμετεχόντων.

Όσον αφορά τα αρνητικά χαρακτηριστικά ή τις προτάσεις αλλαγών: Το “Πραότητα/χαμηλοί τόνοι/υπερβολική επιείκεια” αξιολογείται αρνητικά από το 33.33%, δείχνοντας ότι πολλοί πιστεύουν ότι η επιείκεια μπορεί να θεωρείται υπερβολική και να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου. Άλλες προτάσεις όπως “Η ανεκτικότητά της γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης” (6.67%) και “Αποφεύγει τις συγκρούσεις” (6.67%) δείχνουν ότι η ανεκτικότητα και η αποφυγή συγκρούσεων μπορούν μεν να λογίζονται ως προβλήματα, αλλά δεν αναδεικνύονται ως μείζονα προβλήματα. Η συνολική κατανομή δείχνει ότι υπάρχουν λίγα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και ότι η πλειονότητα των αρνητικών αξιολογήσεων επικεντρώνεται στην ανάγκη για αυστηρότερη και πιο μετωπική διαχείριση των συγκρούσεων είτε με τους μαθητές, είτε με μέλη της σχολικής κοινότητας γενικά.

 1. Προτάσεις βελτίωσης

Το τρίτο ερώτημα παρουσιάζει τις προτάσεις βελτίωσης. Η απάντηση “Να αναλαμβάνει ο σύλλογος περισσότερα καθήκοντα/αυστηροποίηση στάσης (προς τα μέλη του ΣΔ)” (30%) και η “Αυστηροποίηση των μέτρων συμπεριφοράς μαθητών” (26.67%) κυριαρχούν, υποδεικνύοντας μια ισχυρή επιθυμία για αυστηρότερη διαχείριση και κατανομή καθηκόντων. Η πρόταση “Πρόσληψη επιπλέον διοικητικού προσωπικού/καλύτερη γραμματεία” (23.33%) δείχνει την ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών πόρων. Προτάσεις όπως “Να αναλαμβάνει η υποδιεύθυνση περισσότερα καθήκοντα” (10%) και “Εξωστρέφεια του σχολείου” (3.33%) υποδεικνύουν την επιθυμία για ανακατανομή των ευθυνών και μεγαλύτερη προβολή του σχολείου. Συνολικά, οι προτάσεις επικεντρώνονται στα κενά που υπάρχουν στην εκτελεστική υποστήριξη του έργου της διεύθυνσης και στην ανάγκη για αυστηρότερη κατανομή των καθηκόντων. Τέλος, το 20% των συμμετεχόντων δεν πρότεινε καμία λύση. Αυτό το ποσοστό υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων είτε δεν αισθάνεται αρκετά ενημερωμένο για να προτείνει λύσεις, είτε είναι ικανοποιημένο με την τρέχουσα κατάσταση και δεν βλέπει ανάγκη για βελτιώσεις.

ΙV. Αξιολόγηση Υποδομών (Σκέλος Β)

Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου είναι μοναδικό και αποτελεί ιδανικό χώρο εργασίας και σπουδής. Οι κτηριακές υποδομές είναι σε άριστη κατάσταση και συνδυάζουν την άνεση χώρου με την λειτουργικότητα. Ο ψηφιακός εξοπλισμός είναι επαρκής. Ωστόσο η συνεχής βελτίωση της σχολικής μας ζωής αποτελεί διαρκή μέριμνα. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης «Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο» με στόχο τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων. Προβλέφθηκε αναβάθμιση των χώρων άθλησης και αναψυχής, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου και των αιθουσών, καθώς και εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν τραπέζι επιτραπέζιας αντισφαίρισης στον εξωτερικό χώρο, δύο μεγάλα παγκάκια στη μνήμη των μαθητών μας που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, και τραπέζια σκάκι.

Με βάση επιτόπιους ελέγχους και την εμπειρία μας διαπιστώνουμε πως παραμένουν τα αιτήματα για ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης και την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα, για την προστασία των μαθητών, ενώ απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στις αιθουσες  ΓραΣΕΠ και τηλεδιασκέψεων. Η διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του σήματος κινητών τηλεφώνων και της φύλαξης του δασικού χώρου θα δώσει λύσεις σε προβλήματα. Η τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να επιλαμβάνεται άμεσα για την αποκατάσταση μικροπροβλημάτων. Τέλος, παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας σε όλους τους ορόφους. Αναγνωρίζουμε, όμως, πως δεν είναι εφικτή η λύση όλων των ελλείψεων, καθώς η πλήρης αποκατάσταση απαιτεί χρόνο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, και εκτιμούμε τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου.

2.2. Σχολείο και κοινότητα

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύπλευρος και σημαντικός για την κοινωνία. Το σχολείο αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και τη δημιουργία μιας υγιούς, δυναμικής και προοδευτικής κοινωνίας. Εκπαιδεύει τους/τιςμαθητές/τριες, ώστε να γίνουν ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες, να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία και να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να συνυπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο.

Προσπαθώντας να πραγματοποιήσει στους στόχους του, το Σχολείο μας δίνει στους/τις μαθητές/τριές μας ευκαιρίες να έρχονται σε επαφή με τα γράμματα και τις τέχνες, προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους με δημιουργικό τρόπο, να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και παρακολουθούν καλλιτεχνικά γεγονότα,  ώστε να προάγεται η αυτοπεποίθηση τους, να αναπτύσσεται η συνεργατικότητα  και να κατανοούν την πολιτιστική κληρονομία.

Στόχος, επίσης, του σχολείου είναι να αναπτύξει την εθελοντική διάθεση στους/τις μαθητές/τριες. Ο εθελοντισμός συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και υπεύθυνων ατόμων, ενώ προάγει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Μέσα από εθελοντικές δράσεις οι μαθητές/τριες προσφέρουν στην κοινότητα και  αναπτύσσουν ενσυναίσθηση,  μαθαίνοντας να κατανοούν και να συμπονούν τους άλλους.

Η βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης είναι ζωτικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό το σχολείο προσπαθεί να  να εντάξει στην καθημερινή πρακτική σεμινάρια, συνεργασίες εκπαιδευτικών, συνδιδασκαλίες, ετεροπαρακολουθήσεις, συνεργασίες με άλλα σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ενισχύει τη συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα-δράσεις του ΥΠΑΙΘΑ με σκοπό την καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω  οι διδάσκοντες/ουσες όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται, προκειμένου να υλοποιούνται και να είναι πετυχημένα τα ποικίλα σχολικά προγράμματα και τα σχέδια δράσης. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τα Σχέδια Δράσης, που εκπονήθηκαν στο Αρσάκειο Λύκειο εξυπηρέτησαν τους παραπάνω στόχους και επιδιώξεις του σχολείου.

Συγκεκριμένα:

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου (επισκέψεις σε μουσεία, αίθουσες τέχνης, αρχαιολογικούς χώρους, εκδηλώσεις για την ημέρα ποίησης, για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και θεατρικές και μουσικές παραστάσεις), σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «Προτάσεις καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων»

Δραστηριοποιήθηκαν οι μαθητές σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ζωής και υγείας,  όπως προκύπτει από το σχέδιο δράσης «Εθελοντισμός-Ανθρώπινα δικαιώματα- περιβαλλοντικές δράσεις-Αγωγή Υγείας». Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις (βιωματικές, εθελοντικές, περιβαλλοντικές) και ενημερώθηκαν από ειδικούς επιστήμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέπτυξαν το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, αντιλήφθηκαν την άρρηκτη σχέση με τη φύση και έμαθαν τις ωφέλειες του υγιεινού τρόπου ζωής.

Πραγματοποιήθηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα (e-twinning, MUN, Erasmus, European Youth Parliament, μέρες Ευρωπαϊκών Γλωσσών, συμμετοχή σε εκθέσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου κ.ά.), όπως προκύπτει από το σχέδιο Δράσης : “We, the young citizens…”,“Nous, les jeunes citoyens…”,“Wir, die jungen Bürger…”που έδωσαν τη δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες και να αντιληφθούν ότι ζουν σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και αξιολογήσεις θεμελιώνονται στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας και τεκμηριώνονται στα Πρακτικά του ΣΔ που προέκρινε και ενέκρινε τις ποικίλες δράσεις, στις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του Σχολείου και στα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο και αποτιμώνται στη συνέχεια της Έκθεσης.


2.Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

2.1.

 • Εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του σχολείου
 • Υψηλές ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης κρίσεων
 • Δημιουργία ενός θετικού κλίματος συνεργασίας
 • Υπευνότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατικό πνεύμα, δημιουργικότητα, αγάπη για καθηγητές και μαθητές
 • Άριστο φυσικό περιβάλλον, επαρκέστατος κτηριακός και ψηφιακός εξοπλισμός
 • Θετικές παρεμβάσεις μέσω του Σχεδίου Δράσης: τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού, παγκακίων, σκάκι, πίνακα ανακοινώσεων
 • Συστηματική φροντίδα και καθαρισμός όλων των χώρων.

2.2

 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες, κυρίως κοινωνικού και εθελοντικού χαρακτήρα, διαμόρφωση δικτύων σχολείων και συνεργασία με

κοινωνικούς φορείς της πόλης

 • Επαφή των μαθητών/τριών με άλλα σχολεία Ελλάδας και Ευρώπης, φορείς της πόλης και  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Καλλιέργεια αλληλεγγύης, κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης.

Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

2.1.

 • Αυστηρότερη αντιμετώπιση – αυστηροποίηση των ποινών σε ζητήματα πειθαρχίας μαθητών/τριών
 • Ενίσχυση του έργου της Διεύθυνσης από τον ΣΔ, την υποδιεύθυνση και τη γραμματεία
 • Ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης
 • Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας, για την προστασία των μαθητών
 • Βελτίωση πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του σήματος κινητών τηλεφώνων και της φύλαξης του δασικού χώρου
 • Αποκατάσταση μικροπροβλημάτων (πόμολα, φωτισμός)
 • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους

2.2.

 • Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, επομένως συνέχιση της ίδιας προσπάθειας, με ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενεργοποίηση του συνόλου της σχολικής κοινότητας.

3.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

3.1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

Με βάση τις τεκμηριώσεις των δράσεων που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους στα πρακτικά και στο ιστολόγιο του Σχολείου, τις γραπτές ενημερώσεις που συγκεντρώσαμε από τους συναδέλφους του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και όσα μας είπαν προφορικά οι υπόλοιποι συνάδελφοι, διαπιστώσαμε ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2023-2024) οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας αποδείχθηκαν εξαιρετικά δραστήριοι αναφορικά με την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις του Συντονισμού της ΦΕ, σε προγράμματα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ, σε συνεργασίες με άλλα σχολεία αλλά και σε εξωσχολικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας σχεδίασαν, υλοποίησαν και συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών που διέπουν τη σχολική ζωή. Οι τομείς στους οποίους εστίασαν οι επιμορφωτικές δράσεις είναι οι ακόλουθοι: οργάνωση και συντονισμός ειδικοτήτων για τη διδασκαλία των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων, διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική εφήβων και διαχείριση σχολικής τάξης και δύσκολων συμπεριφορών, σχεδιασμός εκπαιδευτικών εργαλείων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση τους στη διδασκαλία καθώς και στα ευρωπαϊκά προγράμματα (eTwinning & Erasmus), συμπράξεις για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές μέθοδοι από χώρες της Ε.Ε., ψηφιακός γραμματισμός, κινηματογραφικός γραμματισμός και η χρήση ταινιών ως εργαλείο διδασκαλίας, πρώτες βοήθειες, εκπαιδευτικές ημερίδες ανά ειδικότητα και ετεροπαρατήρηση.

1.    Τακτικές επιμορφώσεις και ευρύτερες εκδηλώσεις με επιμορφωτικό χαρακτήρα που διοργάνωσε η ΦΕ.

Οι συντονιστές της ΦΕ διοργάνωναν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας τους σε εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον διοργανώθηκαν πιο εξειδικευμένα σεμινάρια και επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες ήταν ανοιχτές και σε ευρύτερο κοινό. Τέλος, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από μέντορες συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διάχυση των γνώσεων μεταξύ των συναδέλφων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε επτά παραδείγματα:

 • «Η τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση», Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών και ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδος
 • «Συμπράξεις για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Συντονισμός Φυσικών Επιστημών Φ.Ε σε συνεργασία με ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδος
 • «Διαχείριση σχολικής τάξης και δύσκολων συμπεριφορών», Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης-Ψυχολογική Υπηρεσία
 • Σεμινάρια Κριτών & Επιμορφώσεις για τους Ρητορικούς Αγώνες, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης (στο πλαίσιο των Αρσάκειων Ρητορικών Αγώνων)
 • Επιμόρφωση ψηφιακού αλφαβητισμού & Ενημέρωση σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας e-arsakeio, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης
 • Online Teachers’ Event: «Empowering Creativity Through Artificial Intelligence», Μέντορας Αγγλικής Γλώσσας Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το LaguageCert
 • Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών: Πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS-Basic Life Support)- (Πρώτες Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ – Εφαρμογή Απινιδωτή)

2.    Συμμετοχή σε άλλα επιμορφωτικά προγράμματα

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας παρακολούθησαν, με δική τους πρωτοβουλία, επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώθηκαν από άλλους φορείς και αφορούσαν θέματα της ειδικότητας τους ή των προγραμμάτων που είχαν αναλάβει και επιμορφωτικές δράσεις ανάπτυξης του γλωσσικού και επιστημονικού γραμματισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε δέκα παραδείγματα:

 • «Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου» (Ημερίδα για προχωρημένους-Επίπεδο 2), e – twinning – Εθνική υπηρεσία υποστήριξης
 • «Η παιδαγωγική αλληλεπίδραση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στα μαθήματα της Πληροφορικής», ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
 • 7O Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
 • «Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες», ΚΕΔΙΒΙΜ & ΑΠΘ
 • «Διδάσκοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Η εφαρμογή και αξιοποίηση του μοντέλου UNESCO-ΕΕ σε σχολεία του Δικτύου ASPnet», Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΑΙΘΑ
 • «Από τη μία στην άλλη πλευρά του Αιγαίου: Η εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα μέσα από την Λογοτεχνία», Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α
 • «Κυβερνοεκφοβισμός στο σχολείο: Μια σύγχρονη πρόκληση για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές», Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • «Βία στο Σχολείο. Μας αφορά!», Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
 • «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο 2023-24», Ετήσιο Πρόγραμμα-Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
 • «Active Citizenship in the Digital Age», Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

 

 3.2. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Συγκεντρώσαμε γραπτές ενημερώσεις από τους συναδέλφους του Συλλόγου Διδασκόντων που έχουν κατατεθεί στην Διεύθυνση του Σχολείου και πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία, χρησιμοποιήσαμε στοιχεία καταγραφής των δράσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ιστολόγιο και την ιστοσελίδα του Σχολείου (όπου υπάρχουν links και υλικό που παρήχθη), ενώ βασιστήκαμε και στην έκθεση αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης (Στόχος ΙΙΙ. Επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών [Επαγγελματική κατάρτιση – Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα]-“We, the young citizens…” [άξονας 9]. Εκεί είναι καταγεγραμμένες, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την έκθεση του αποτελέσματος, πάρα πολλές συμμετοχές εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την θεματική τους, οι οποίες στηρίχθηκαν στην σε βάθος επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και αποσκοπούσαν κυρίως στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη βιωματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ευαισθησίας σε σύγχρονα θέματα.

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία αλλά και όσα μας είπαν προφορικά οι συνάδελφοι, διαπιστώσαμε ότι, παρά τον φόρτο εργασίας και τον όγκο των διδακτικών και εξωδιδακτικών υποχρεώσεων, στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, αυτοί αποδείχθηκαν εξαιρετικά πρόθυμοι και δραστήριοι αναφορικά με την συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘΑ αλλά και σε συνεργασίες με άλλα σχολεία. 

Το σχολείο, λοιπόν, παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα στον συγκεκριμένο άξονα, καθώς οι δράσεις κρίνονται ποσοτικά επαρκέστατες αλλά και ποιοτικά ιδιαίτερα αποτελεσματικές.


3.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία [αριθμημένα ανά άξονα]

3.1.

 • Πλούσια συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις με θετικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς, που αντανακλούν στη σχολική κοινότητα.

3.2.

 • Διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά τόσο με το γνωστικό αντικείμενό τους όσο και με σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας
 • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
 • Ανάδειξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη εξωστρέφειας σχολείου και εκπαιδευτικών
 • Εμπλουτισμός του μαθήματος με βιωματικές δράσεις
 • Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων μαθητών/τριών
 • Ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας
 • Εξάσκηση των μαθητών/τριών στον δημοκρατικό διάλογο και την ενεργή συμμετοχή σε αντικείμενα παγκόσμιου κοινωνικού ενδιαφέροντος με εργαλείο την ξένη γλώσσα
 • Ενθουσιώδης συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις

 

Σημεία προς βελτίωση [αριθμημένα ανά άξονα]

3.1. και 3.2.

 • Συνέχιση και επέκταση των δράσεων, των συμμετοχών και των συνεργασιών και στις επόμενες σχολικές χρονιές
 • Υλοποίηση των δράσεων με τη φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών
 • Διάχυση εμπειριών που αποκτήθηκαν στις επιμορφωτικές δράσεις στους συναδέλφους
 • Ενεργοποίηση περισσότερων μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών για την συμμετοχή στις δράσεις

Γ. Αποτίμηση των Δράσεων Βελτίωσης του Σχολείου

Λειτουργία Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 5 Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διοικητική λειτουργία 2 Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 1 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 Παρατηρήσεις / Σχόλια

Τα οκτώ Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν με συνέπεια και γόνιμα αποτελέσματα εκπληρώνοντας κατά προτεραιότητα τους στόχους που είχαν τεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων στην προγραμματική συνεδρίασή του: την εξασφάλιση της υγιούς λειτουργίας της σχολικής κοινότητας, την ενδυνάμωση της μαθητικής ιδιότητας, με έμφαση στη βίωση και εμπέδωση των ορίων και της αδιαπραγμάτευτης έννοιας του σεβασμού, την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης, της κοινωνικής ευθύνης, την δραστηριοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την παιδαγωγική ενίσχυση μιας ανθρώπινης επαφής και έκφρασης.

Η απόφαση του ΣΔ να συνεχιστούν -διατηρώντας και αναπροσαρμόζοντας την κεντρική στοχοθεσία τους- τα περισσότερα από τα Σχέδια Δράσης που υλοποιήθηκαν πέρυσι, ώστε να αποδώσουν μονιμότερα καρπούς και να εδραιωθεί η θετική τους παρέμβαση στη σχολική πραγματικότητα, ήταν εύστοχη και έδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς εξασφάλισε μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής. Η σύνδεσή τους με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και με ποικίλα διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα φορέων και οργανισμών διεύρυνε το φάσμα των επιμέρους δράσεων και ενέπλεξε περισσότερα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, σε κάθε αρχικό Σχέδιο Δράσης.  

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων  

Τα αποτελέσματα των οκτώ Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν ήταν σαφώς θετικά, καθώς ενεργοποίησαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ενίσχυσαν την συνεργασία τους και κυρίως συνέβαλαν σημαντικά στην σύνδεση των μαθητών/τριών με την κοινότητα, την καλλιέργεια της αυτενέργειας αλλά και της κοινωνικής συνείδησης, προσφέροντας ψυχοκοινωνικά εφόδια, απαραίτητα και για την γνωστική-μορφωτική ανάπτυξη των παιδιών.

Αναλυτικά ανά Σχέδιο Δράσης τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Εθελοντισμός – Ανθρώπινα Δικαιώματα – Περιβαλλοντικές Δράσεις – Αγωγή Υγείας:

 • Θετική ανταπόκριση στις εκκλήσεις για βοήθεια προς δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, εντός και εκτός Ελλάδας – Ανάπτυξη αλληλεγγύης, κοινωνικής συνείδησης.
 • Ενίσχυση ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και την προστασία του, ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή, τα απορρίμματα, τη διαχείριση και μείωσής τους, προβληματισμός για τη σπατάλη και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ενημέρωση για θέματα υγείας (διατροφής, εθισμών, πρώτων βοηθειών), κυκλοφοριακής αγωγής
 • Ιδιαίτερος ζήλος και ευαισθητοποίηση για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ενημέρωση των συνομηλίκων τους
 • Καλλιέργεια της έννοιας του σεβασμού
 • Επίτευξη της εξωστρέφειας με εθελοντικές δράσεις και επίσκεψη επιστημόνων και φορέων

«Πάρε τη λέξι μου. Δώσε μου το χέρι σου»: 

 • Θετική στάση απέναντι στις δράσεις μεγάλου ποσοστού μαθητών/τριών
 • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας και της σκοινότητας
 • Συμμετοχή και έκφραση μαθητών/τριών που ήταν σχετικά περιθωριοποιημένοι/ες
 • Ανάδειξη κλίσεων και ταλέντων, αποδοχή και έπαινος από το μαθητικό περιβάλλον
 • Ενίσχυση της κοινωνικότητας, της ελεύθερης έκφρασης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών
 • Δημιουργική χρήση της διαλεκτικής, ανάδειξη της συνεργατικής δουλειάς, της αποδοτικής ανταλλαγής απόψεων
 • Ενθάρρυνση ανθρώπινης επαφής και ευαισθησίας
 • Αφομοίωση του σεβασμού, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ενσυναίσθησης από το σύνολο της σχολικής κοινότητας
 • Κριτική «ανάγνωση» του κόσμου, σε επίπεδο διανθρώπινων σχέσεων αλλά και σχέσεων με την κοινωνία
 • Εξοικείωση με τη θεατρική πράξη, ανάπτυξη της προσληπτικής δυνατότητας απέναντι σε κάθε μορφή τέχνης
 • Αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς
 • Χαρά και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας

Δράσεις για την Επιλογή Σπουδών – Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Αυτοβελτίωση-Αυτογνωσία:

 • Ενίσχυση της αυτογνωσίας μαθητών/τριών
 • Ενημέρωση για Πανεπιστημιακά Τμήματα και επαγγελματικούς τομείς.
 • Επωφελείς συζητήσεις για θέματα άγχους, επιλογών, ψυχολογίας και διαχείρισης συναισθημάτων

 «Μίλα, μη φοβάσαι! Δεν είσαι μόνος!»: πρόληψη για τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό:

 • Αντιμετώπιση των «μικρών περιστατικών» που προέκυψαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • Διακριτική παρέμβαση της ομάδας και διευθέτηση των προβλημάτων «εν τη γενέσει» τους

Η κοινότητα, η μικρή και η μεγάλη: 

 • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως ενσυναίσθηση, αποδοχή, συμπερίληψη, αλληλεγγύη.
 • Δεξιότητες ομαδικής εργασίας και αρμονικής συνύπαρξης.
 • Ενίσχυση της σχολικής κοινότητας, ενεργή συμμετοχή και ενδιαφέρον μαθητών/τριών
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και κοινωνικής συνείδησης μαθητών/τριών.
 • ‘Εντονο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα.
 • Κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση μαθητών/τριών, κατανόηση της σημασίας των συλλογικών διαδικασιών και της συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες, προοπτική για συνεχή ενεργοποίηση και ενδιαφέρον για τα κοινά στο μέλλον.

Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο:

 • Αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου εντός και εκτός κτηρίου.
 • Καλλιέργεια κοινωνικότητας και ομαδικού πνεύματος με την δημιουργία επιπλέον χώρων άθλησης, παιχνιδιών και χώρων ξεκούρασης.
 • Πλήρης εκσυγχρονισμός εργαστηρίου πληροφορικής που διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικασία Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων και δραστηριοτήτων/διαγωνισμών.
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός στο εργαστήριο της Βιολογίας και αναβάθμιση του μαθήματος με τη χρήση διαδικτυακών εποπτικών μέσων.
 • Ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των παιδιών απέναντι στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο τον εσωτερικό με την ανάγκη φροντίδας και προστασίας του εξοπλισμού, των υποδομών και των αιθουσών, όσο και τον φυσικό χώρο με την καλλιέργεια του σεβασμού του.

Προτάσεις καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων:  

 • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αφενός για την επαφή των μαθητών/τριών με τα γράμματα και τις τέχνες και τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές  δραστηριότητες και αφετέρου για την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου των θετικών επιστημών
 • Εμπλουτισμός της καθημερινότητάς τους και διεύρυνση της οπτικής τους και της κοινωνικής τους εμπειρίας  
 • Εξοικείωση με λογοτεχνικά έργα
 • Ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με το σχολείο

“We, the young citizens…”,“Nous, les jeunes citoyens…”,“Wir, die jungen Bürger…”:

 • Διάκριση μαθήτριας στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
 • Βράβευση μαθήτριας από την επιτροπή αξιολόγησης του ανεπίσημου διαγωνισμού μετάφρασης Juvenes Translatores
 • Αγαστή συνεργασία, άψογη προετοιμασία και οργάνωση από πλευράς εκπαιδευτικών και ενθουσιώδης ανταπόκριση μαθητών/τριών σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις.
 • Πολλαπλή ωφέλεια μαθητών/τριών ως προς την ανάπτυξη ήπιων και γλωσσικών δεξιοτήτων τους, την ενεργό συμμετοχή τους σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και την οικοδόμηση κοινωνικής και δημοκρατικής ταυτότητας
 • Ενίσχυση ενδιαφέροντος για τις προτεινόμενες δραστηριότητες

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συνολικά για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης:

Όπως σχολιάστηκε και την προηγούμενη χρονιά, στο Λύκειο η πίεση της ύλης, το άγχος παιδιών και καθηγητών/τριών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος περιορίζει τη δυνατότητα για ευρύτερες δράσεις. Με τις απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων και της αυξημένης ύλης, η διάθεση για ποικίλες δραστηριότητες αναστάλθηκε τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών/τριών και κυρίως των γονέων τους. Παρόλα αυτά, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί επιζητούν στην πλειονότητά τους την εμπλοκή σε πολυάριθμες δράσεις και ποικίλες δραστηριότητες που ανανεώνουν τη σχολική καθημερινότητα παρότι επιβαρύνουν το πρόγραμμα. Ωστόσο, το πλήθος των παράλληλων δράσεων του σχολείου οδήγησε φέτος σε κάποια «κόπωση» των μαθητών/τριών και μία σχετική απροθυμία συμμετοχής σε ορισμένες δράσεις, σε συνδυασμό και με και την πίεση του σχολικού προγράμματος του Λυκείου. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να γίνεται ένας πιο σωστός προγραμματισμός και καταμερισμός των δράσεων και να απευθύνονται, όποιες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών, σε όσους/ες ενδιαφέρονται πραγματικά.

Ειδικότερες δυσκολίες στα επιμέρους Σχέδια Δράσης:

«Δράσεις για την Επιλογή Σπουδών – Επαγγελματικό Προσανατολισμό -Αυτοβελτίωση – Αυτογνωσία»

Διαφορά στον προγραμματισμό του σχολείου και τον προγραμματισμό δράσεων από την πλευρά άλλων φορέων.

«Η κοινότητα, η μικρή και η μεγάλη»

Οι δυσκολίες αφορούσαν κυρίως τον διαθέσιμο χρόνο. Ο φόρτος εργασίας στο σχολείο δεν επέτρεψε περισσότερες συναντήσεις με ανθρώπους και φορείς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε περισσότερο πάνω στα θέματα που μας απασχόλησαν. Επίσης, για τους ίδιους λόγους δεν κατέστη δυνατή κάποια επίσκεψη του σχολείου σε φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Ειδικά η επεξεργασία των ερωτηματολογίων, στα οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, αποδείχθηκε ιδιαίτερα κοπιώδης διαδικασία και γι’ αυτό στο μέλλον αυτός ο παράγοντας θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.

«Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο»:

Αδυναμία  ολοκλήρωσης της συντήρησης των εξωτερικών γηπέδων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Προτάσεις καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων»:  

Ο σχολικός προγραμματισμός σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό των διαφόρων Μουσείων και Φορέων καθιστούσε δύσκολη την πραγματοποίηση του σχεδίου μας στις προεπιλεγμένες ημερομηνίες. Επιπλέον, παρουσιάζονται δυσκολίες που αφορούν τον συντονισμό της μεταφοράς των παιδιών με τα λεωφορεία.

“We, the peoples…” “Nous, les peuples…” “Wir, das Volk…”:

Υπήρξε και φέτος αδυναμία ικανοποίησης κάποιων μαθητών που ήθελαν να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες αλλά δεν μπορούσαν λόγω της προσπάθειας να ενταχθούν περισσότερα παιδιά κατά τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων. Επίσης, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενισχυθούν και να υποστηριχτούν νεοδιόριστοι συνάδελφοι λόγω απειρίας σχετικά με κάποιες πτυχές των δράσεων.


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Άξονας 1 [Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση]:
i. Επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πράξη και στις εφαρμογές του ChatGPT
ii. Επιμόρφωση – Ενημέρωση από ειδικούς για την αντιμετώπιση μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες

Άξονας 3 [Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών]:
Επιμόρφωση των εμπλεκόμενων στην Ομάδα Πρόληψης του Σχολικού Εκφοβισμού και των Συμβούλων Σχολικής Ζωής στην πρακτική και τις αρχές της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να παρεμβαίνουν και να επιλύουν αποτελεσματικότερα τα περιστατικά.

Άξονας 4 [Σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών]:
i. Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών παιδαγωγικών σεμιναρίων βιωματικού χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς
ii. Επιμόρφωση – Ενημέρωση από ειδικούς για την αντιμετώπιση μαθητών/τριών με διατροφικές διαταραχές
iii. Επιμόρφωση – Ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα φύλου

Άξονας 8 [Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών]:
Επιμόρφωση από την/τον πληροφορικό του Σχολείου για προγράμματα και εφαρμογές που διευκολύνουν το έργο μας [Σεπτέμβρης]


Δ. Σημειώσεις

Σχετικά με τη βαθμολόγηση στην γραμμή του κάθε θεματικού άξονα και τα τεκμήρια στα οποία στηρίζεται η αποτίμηση ακολουθήθηκαν οι κατευθύνσεις του ΙΕΠ.  Η αποτίμηση διενεργήθηκε από ομάδες εκπαιδευτικών, όπως ορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Σ.Δ. [πρ.16/21.02.24], οι οποίοι εισηγήθηκαν σχετικά στη συνεδρίαση του Σ.Δ. στις 20.06.24 [πρ.24]. Οι εισηγήσεις και το υλικό τεκμηρίωσης έχουν κατατεθεί στην Γραμματεία του Σχολείου. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Φόρμας Αποτίμησης των οκτώ Σχεδίων Δράσης [πρ.22/29.05.24 και αρ.πρωτ.693/29.05.24], όπως αυτά είχαν αποφασιστεί κατά τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού [πρ.5/05.10.23 και αρ.πρωτ. 1039/16.10.23]

Συγκρότηση Ομάδων για την αποτίμηση δεικτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης

  Θεματικοί άξονες Ονόματα Εκπαιδευτικών
Παιδαγωγική και
Μαθησιακή Λειτουργία
   1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση   Αντωνόπουλος, Μάντζιος, Οικονόμου
   2. Σχολική Διαρροή – Φοίτηση Μιχαλόπουλος, Μυλωνάς, Αλεξάνδρου
   3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών Πλατσή, Σατσλή, Σφυρίδου
   4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών Νεονάκης, Νανά, Μπούτσικας
   5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας Αναγνώστου, Τασιούλα, Στεφανίδου
Διοικητική Λειτουργία    6. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Τσιτσιλιάνος, Παπαδοπούλου (διοίκηση)/
Νάνου, Καβαρδίνας (υποδομές)
   7. Σχολείο και κοινότητα  Καρασάββα, Χαριτίδου, Κοκκάλου
Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών    8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Βέργουλα, Κωσταρά
   9. Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά-ευρωπαϊκά προγράμματα Βουλγαράκη, Βαβαρούτσος

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.
Ιούνιος 2024

Η σύνοψη της Έκθεσης όπως εξάγεται από την πλατφόρμα του ΙΕΠ εδώ.