Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου
Ιαν 9 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση  μαθητών του  Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στο Dusseldorf – Γερμανίας από 2 Φεβρουαρίου 2019 έως 10 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος – Εrasmus+: “KA1 – Learning Mobility of Individuals KA105 – Youth mobility” του σχολείου μας, αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 1809/21.12.2018  προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Mazi Travel
  2. Focus Travel Agency
  3. Herodotus
  4. Dromeas Tour Operator

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε και συνέκρινε τις προσφορές, επέλεξε ως καταλληλότερο το ταξιδιωτικό γραφείο Focus, διότι:

α. κάλυψε τις απαιτήσεις-προδιαγραφές του σχολείου, όπως αυτές ακριβώς είχαν διατυπωθεί στην προκήρυξη της εκδρομής (ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη)

β. ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, προσκόμισε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της Επιχείρησης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και

γ. μειοδότησε έναντι των άλλων πρακτορείων.