Τηλεκπαιδεύσεις για τη δράση eTwinning
Μαΐ 14 2022

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης κ.Έλσα Πλακίδα παρακολούθησε τηλεκπαίδευση για τη δράση eTwinning στις 22-02-2022 με διάρκεια 120 λεπτά και τίτλο:Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, και στις 13-05-2022 μία ακόμη τηλεκπαίδευση για τη δράση eTwinning µε διάρκεια 120 λεπτά και τίτλο: eTwinning και Eργαστήρια ∆εξιοτήτων: Συνεργατικές ∆ράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων.