ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οκτ 16 2023

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους ν.4692 [αρ.33-35] / ν.4823 [αρ.231,233], την ΥΑ 108906/10.09.21/ Φ.Ε.Κ. 4189 και ακολουθώντας τον Οδηγό εφαρμογής της Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΙΕΠ [Σεπτ.22] με θέμα τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων διατύπωσαν τις σκέψεις τους όσον αφορά τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παιδαγωγικού- εκπαιδευτικού έργου.  

Το σχολείο μας εκπονεί έξι Σχέδια Δράσης σύμφωνα με τον νόμο με βάση των αριθμών των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε αυτό. 

Για την πρόταση και έγκριση των έξι Σχεδίων Δράσης, ο Σύλλογος Διδασκόντων έλαβε υπόψη του αφενός τα σημεία προς βελτίωση και τις προτάσεις που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία της Αξιολόγησης του Μαΐου-Ιουνίου 2023, και αφετέρου τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς.  

Μπορείτε να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό, καθώς και τα Σχέδια Δράσης για το σχολικό έτος 2023-24, πατώντας το παρακάτω εικονίδιο.