Σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ..
Μαΐ 31 2021

Σύμφωνα με τον ν.4777/17.02.21 [εδώ], καθιερώθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τον Ιούνιο του 2021.

Η ΕΒΕ δεν αφορά ούτε το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος ούτε αποτελεί την βάση εισαγωγής σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα. Η ΕΒΕ είναι η προϋπόθεση, για να έχει ένας υποψήφιος το δικαίωμα να δηλώσει και να διεκδικήσει μία θέση στο κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Η ΕΒΕ εξαρτάται και διαμορφώνεται από δύο παράγοντες:

α] από τον Μέσο Όρο των βαθμών και στα 4 μαθήματα όλων των υποψηφίων κάθε ομάδας προσανατολισμού (για παράδειγμα στις εξετάσεις του 2020, ο Μ.Ο. των βαθμών της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Υγείας ήταν  11,56, της  ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 11,44, της ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών 11,1 και της ομάδας Οικονομίας/Πληροφορικής 9,81)

και

β] από τον συντελεστή που ορίζει το κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα στο εύρος 0,80 – 1,20 που έχει ήδη καθορίσει το ΥΠΑΙΘ [Για τους συντελεστές που έχει ορίσει για το 2024 το κάθε τμήμα δείτε εδώ]

Άρα, η ΕΒΕ διαφοροποιείται από Πανεπιστημιακό Τμήμα σε Πανεπιστημιακό Τμήμα, καθορίζεται από τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων κάθε χρονιάς και δεν είναι σταθερή από τη μία χρονιά στην άλλη.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μ.Ο. [(Μ.Ο.1ου μαθήματος + Μ.Ο.2ου + Μ.Ο.3ου + Μ.Ο.4ου) / 4] x συντελεστή τμήματος = ΕΒΕ Τμήματος

Αν εφαρμοστεί με βάση τον Μ.Ο. των επιδόσεων του 2020 της Ομάδας Σπουδών Υγείας, θα διαμορφωθεί η εξής ΕΒΕ για την Ιατρική ΑΠΘ, που έχει ορίσει συντελεστή 1,20:

Μ.Ο.11,56 x 1,20 = 13,87

και η εξής ΕΒΕ για την Οδοντιατρική ΑΠΘ, που έχει ορίσει συντελεστή 1,00:

Μ.Ο.11,56 x 1,00 = 11,56

Πράγμα που θεωρητικά επιτρέπει σε ένα υποψήφιο με Μ.Ο. βαθμολογίας 12,5 να διεκδικήσει θέση στην Οδοντιατρική ΑΠΘ, αλλά όχι στην Ιατρική ΑΠΘ.

Να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό του Μ.Ο. δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, αλλά ο αρχικός βαθμός σε αυτά, και ότι στις περιπτώσεις Πανεπιστημιακών Τμημάτων που δέχονται φοιτητές από περισσότερες από μία ομάδες Προσανατολισμού, η ΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τον χαμηλότερο Μ.Ο. [π.χ. η ΕΒΕ των Παιδαγωγικών Τμημάτων θα υπολογιστεί με τον Μ.Ο. της ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας/Πληροφορικής].

Αντίστοιχα υπολογίζεται και η ΕΒΕ στα Ειδικά Μαθήματα και τις Πρακτικές Δοκιμασίες: Ο Μ.Ο. όλων των επιδόσεων όλων των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο ειδικό μάθημα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει ορίσει το κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα για το ειδικό του μάθημα, στο εύρος 0,70-1,10 που έχει προκαθορίσει το ΥΠΑΙΘ.

Να σημειωθεί ότι το κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα ορίζει ξεχωριστά τον συντελεστή για τα 4 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού και ξεχωριστά τον συντελεστή για το Ειδικό Μάθημα ή την Πρακτική Δοκιμασία: π.χ. το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ έχει ορίσει συντελεστή 1,00 για τα μαθήματα και 0,70 για τις πρακτικές δοκιμασίες [όλοι οι συντελεστές εδώ].

Για τα βήματα υπολογισμού και ελέγχου της απαιτούμενης ΕΒΕ στα Τμήματα που απαιτούν Ειδικό Μάθημα ή/και Πρακτικές Δοκιμασίες δείτε αναλυτικά εδώ.

 Επομένως:

Με την ανακοίνωση των βαθμών στις εξετάσεις διαμορφώνεται και ανακοινώνεται ο Μ.Ο. για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού και άρα για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.

Τότε, ο κάθε υποψήφιος προσθέτοντας τους βαθμούς του στα 4 μαθήματα (στην εικοσάβαθμη κλίματα) και διαιρώντας το άθροισμα με το 4, βρίσκει τον δικό του Μ.Ο. [π.χ.: 17,6+13,4+18,8+14.4=64,2 και  64,2 / 4 =16,05].

Στη συνέχεια, συγκρίνει τον Μ.Ο. του με την ΕΒΕ που έχει προκύψει για τα Τμήματα που τον ενδιαφέρουν και, αν η ΕΒΕ κάποιου Τμήματος είναι μικρότερη από τον Μ.Ο. του, έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την εισαγωγή του στο συγκεκριμένο Τμήμα.

Η βάση όμως εισαγωγής στο Τμήμα θα διαμορφωθεί από τη συνολική ζήτηση και θα εκφραστεί  σε μόρια με άριστα το 20.000 (ή και περισσότερο στα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα/πρακτική δοκιμασία).

Υπολογισμός Μορίων: Ο κάθε υποψήφιος θα υπολογίσει τα μόριά του με τον εξής τρόπο [κρατούμε το παραπάνω παράδειγμα βαθμολογιών 17,6+13,4+18,8+14.4]:

Προστίθενται:

  • ·         το άθροισμα των τεσσάρων βαθμών του x2 [64,2 x2=128,4]
  • ·         ο βαθμός στο βασικό μάθημα αυξημένης βαρύτητας x1,3 [17,6 x1,3=22,88]
  • ·         ο βαθμός στο δευτερεύον μάθημα αυξημένης βαρύτητας x0,7 [13,4 x0,7=9,38]

Το συνολικό άθροισμά τους [128,4+22,88+9,38=160,66] πολλαπλασιάζεται με το 100 και μας δίνει τα μόρια του υποψηφίου [16.066], τα οποία θα συγκρίνει με τη βάση εισαγωγής στο πανεπιστημιακό Τμήμα.  Η βάση αυτή καθορίζεται από τη ζήτηση και τις επιδόσεις των υποψηφίων και φυσικά ανακοινώνεται παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συνήθως τον Αύγουστο, και όχι νωρίτερα.

Καλά Αποτελέσματα σε όλους τους υποψηφίους!