Επιλογή ταξιδιωτικών γραφείων
Φεβ 6 2019

Α’ Λυκείου

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών της Α΄ τάξης του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στα Ιωάννινα αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 138/28.01.2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

 1. Athos Hellas Travel Center
 2. Zorpidis Travel Services
 3.  Herodotus Tours
 4.  On line Holidays

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Herodotus Tours (αριθμός ασφαλιστηρίων συμβολαίων 11712106 και 11712109 της Generali Hellas), επειδή ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

 

Β’ Λυκείου

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση  μαθητών του  Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στη Κέρκυρα, από 11 Απριλίου 2019 έως 14 Απριλίου 2019, αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 139/28-01-2019προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

 1. Athos Travel
 2. Byron
 3. Dromeas Travel
 4. LA Travel
 5. Mazi Travel  & Events
 6. Online
 7. Ζορπίδης
 8. Ηρόδοτος Tours
 9. Ψωμιάδης


Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά τού ταξιδιωτικού γραφείου Ηρόδοτος Tours (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11712106  της ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.  και 11712109 της GENERALI HELLAS), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.