Ρυθμίσεις σχετικά με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Μαρ 10 2020

[Υ.Α. Φ.251/25089/Α5/27.02.20]

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις πανελλήνιες εξετάσεις 2020, την οποία μπορείτε να ανοίξετε εδώ.

Η Υ.Α. ρυθμίζει:

α] τον τρόπο υπολογισμού των μορίων (άρθρο 3, παρ.1)

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000).

β] τους συντελεστές των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών (άρθρο 2 και 3, παρ.2)

Οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

  1. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
  2. Δύο (2) για τα Τμήματα:
    Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
    Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  3. Ένα (1) για όλες τις λοιπές Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Στο σύνολο μορίων, όπως προκύπτουν από τη βαθμολογία των τεσσάρων μαθημάτων, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί το εκατό (100).

γ] τα κριτήρια επιλογής σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση των καθορισμένου αριθμού των θέσεων εισαγωγής (άρθρο 7, παρ.4β,γ)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο Α΄ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Β΄ της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα Γ΄ και Δ΄ της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

γ. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:
αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Κοινωνιολογία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Αίτηση- Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης (άρθρο 1, παρ.1), καθώς και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις (άρθρο 1, παρ.2), θα κληθούν μέσα στον Μάρτιο να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση στο Σχολείο, με την οποία θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν ή/και τις πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες προτίθενται να υποβληθούν, προκειμένου να ενταχθούν σε συγκεκριμένα τμήματα.

Επειδή η Δήλωση αυτή είναι δεσμευτική, σκόπιμο είναι οι υποψήφιοι να διερευνήσουν το ενδεχόμενο ενδιαφέρον τους για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες. [Δείτε εδώ τη σχετική Υ.Α. του 2002. Έως ότου ανακοινωθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο των Εξετάσεων 2020, είναι χρήσιμο να ανατρέχουν οι υποψήφιοι στις κατατοπιστικές Οδηγίες του Μ.Δ.2019] Στην περίπτωση που προβούν σε δήλωση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών και τελικά δεν προσέλθουν στη συγκεκριμένη εξέταση, απλώς δεν έχουν δικαίωμα επιλογής των συγκεκριμένων σχολών.

Επιστημονικά Πεδία

Στην ιστοσελίδα μας έχει επίσης αναρτηθεί η Υπουργική Απόφαση κατάταξης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία [δείτε εδώ], η οποία κατευθύνει τους υποψηφίους στις επιλογές τους και την οποία καλό είναι να μελετήσουν έγκαιρα όλοι οι υποψήφιοι.

Για κάθε νεότερη ανακοίνωση ή ρύθμιση, η ιστοσελίδα και το ιστολόγιο του Σχολείου θα παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση. Κυρίως όμως, η διεύθυνση και οι καθηγητές, καθώς και το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα είναι διαρκώς στη διάθεση των μαθητών και των μαθητριών για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Καλή δύναμη στα παιδιά και καλή τους επιτυχία!